Aluehallitus kuuli katsauksia valmistelun etenemisestä ja evästi järjestämissuunnitelman työstöä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 17.5.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen valmistelun etenemisestä. Rahoitus ja henkilöstön riittävyys haastavat. On tärkeää, että niin päätöksentekijät kuin henkilöstökin sisäistävät muutostarpeen.

– Palvelujärjestelmän on uudistuttava, kun väestömme ikääntyy ja henkilöresurssit vähenevät. Nykytilanne ei olisi voinut jatkua, ja ilman hyvinvointialueuudistusta olisimme vielä suurempien ongelmien edessä. Nyt meillä on rakenne, joka mahdollistaa palvelujen uudistumisen ja vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Miten sote-palvelut järjestetään – järjestämissuunnitelma tarkentaa strategian tavoitteita ja toimenpiteitä

Aluevaltuusto hyväksyi 2.5.2022 hyvinvointialueen strategian vuosille 2023–2030. Sen pohjalta valmistellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma, jonka laatimista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja vt. strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen esittelivät.

Tärkeänä periaatteena on, että palvelut rakennetaan asukkaiden ja asiakkaiden näkökulmasta, ei organisaatiosta lähtien. Palvelut ovat tarkoituksenmukaiset, yhdenvertaiset ja yhteensovitetut. Palveluita ja tukea on saatavissa kotona ja arkiympäristössä, sote-keskuksissa ja yhteisissä erityistason palveluissa, myös sähköisesti. Osa palveluista järjestetään koko pohjoisen yhteistyöalueen eli Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteisinä.

Palveluverkkoa uudistetaan vaikuttavasti – asukkaiden tarpeista lähtien. Henkilöstön osaamista tarvitaan palvelujen suunnittelussa. Suunnitelmaa käsitellään lautakunnissa, aluevaltuustossa ja aluehallituksessa. Päätöksentekoon se tulee syksyllä 2022.

Tietojärjestelmätyössä valtava savotta

Vt. tietohallintojohtaja Ilkka Haataja antoi katsauksen ICT-muutosohjelman tilanteesta ja tietojärjestelmäarkkitehtuurista. Nykytilanteessa käytössä on useita satoja tietojärjestelmiä, joiden yhtenäistäminen vaatii paljon työtä. Ensi vuonna käytetään pääasiassa nykyisiä tietojärjestelmiä, joiden sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle.

Vuoden vaihteeseen mennessä tarvitaan yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Sosiaalihuollon järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön 1.1.2023 mennessä. Esko- asiakas- ja potilastietojärjestelmän arkkitehtuuri rakentuu asiakkaiden ja potilaiden hoidon ympärille.

Miten lääkäripalveluita johdetaan?

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialuejohtaja Päivi Peltokorpi ja johtajaylilääkäri Terhi Nevala esittelivät lääkäripalveluiden järjestämistä hyvinvointialueella. Haasteita tuovat lääkäreiden saatavuus, alueelliset eroavuudet ja välimatkat. Hyvinvointialueelle tulee kolme hallinnollista ylilääkäriä ja apulaisylilääkäreitä, jotka vastaavat lääkäreiden lähijohtamisesta ja tekevät myös potilastyötä. Koulutusapulaisylilääkäreitä tulee kolme.

Hoitotyöllä tuetaan toimi- ja palvelualueita

Johtajaylihoitaja Merja Meriläinen esitteli hoitotieteen ja -työn tehtäväalueen järjestäytymistä. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä.

Hoitotyön tehtävissä työskentelee hyvinvointialueella yhteensä 10 594 henkilöä esimerkiksi nimikkeillä sairaanhoitaja, kätilö, ensihoitaja, bioanalyytikko, lähi- ja perushoitaja. Hoitotyön tehtäväalan johtoon johtajaylihoitajan alaisuuteen perustetaan kaksi ylihoitajan virkaa, joista toinen kohdistuu vaikuttavuuteen, laatuun ja potilasturvallisuuteen ja toisen osaamiseen ja opetukseen. Alueellisesta näkökulmasta huolehditaan nimeämällä kolme alueellista hoitotyön johtajaa. Lisäksi huolehditaan tarvittavasta ammattiryhmittäisestä työn koordinoinnista ja kehittämisestä, esimerkiksi psykiatristen sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien osalta.

Sosiaalityön, lääketieteen ja yliopistosairaalan tehtäväalueille virkoja

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat virat sosiaalityön, lääketieteen ja yliopistosairaalan tehtäväalueille 1.1.2023 alkaen ja vahvisti niille kelpoisuusvaatimukset:

 1. Sosiaalityö
 • Erityissosiaalityöntekijä
 • Sosiaalityön erityisasiantuntija
 1. Lääketiede
 • Integraatioylilääkäri
 • Hallintoylilääkäri
 1. Yliopistosairaala
 • Turvallisuus- ja valmiusjohtaja
 • YTA-koordinaattori
 • Ylilääkäri (tietohallinto ja valmius)

Riskienhallintapäällikkö valittiin, sisäisen tarkastuksen päällikkö julkiseen hakuun

Hyvinvointialueen riskienhallintapäällikön virkaan valittiin Petteri Helisten. Sisäisen tarkastuksen päällikön virka julistetaan ulkoisesti haettavaksi. Aiemmin sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä virkaa hakeneet otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Valmistelussa tila-asiat ja matkakeskus

Vt. tekninen johtaja Ollipekka Huotari antoi aluehallitukselle tilannekatsauksen tila-asioista. Parhaillaan käydään läpi noin 400 siirtyvää vuokrasopimusta ja valmistellaan kuntien kanssa tehtäviä vuokrasopimuksia. Oulun kaupunki on myymässä useita sote-kiinteistöjä ja meneillään on vuokrausselvityksiä. Monissa kunnissa on menossa uudisrakennushankkeita.

Vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri esitteli yhdessä Mika Kynsilehdon ja Erja Jaatisen kanssa matkakeskuksen valmistelua. Sosiaali- ja vammaispalvelulakien mukaisten kuljetuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Haasteena on järjestää yhtenäiset ja yhdenvertaiset kuljetuspalvelut hajanaisten nykykäytäntöjen tilalle. Välityspalvelut on organisoitava uudelleen kaikilla hyvinvointialueilla.

Yhtenä vaihtoehtona on henkilökuljetusten välitysten keskittäminen yhteiseen matkakeskukseen koko pohjoisella yhteistyöalueella. Näin voidaan edistää asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja saavuttaa taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Ensiaskeleena on yhtenäistää kuljetuspalveluiden nykyhetkellä kirjavat soveltamisohjeet.

Talousarvio on tarkentunut

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen esitteli vuoden 2022 talousarviota. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun rahoitus vuodelle 2022 on yhteensä noin 37,6 miljoonaa euroa. Rahoitus koostuu vuodelta 2021 siirtyneestä jaksotuksesta, alkuperäisestä valmistelurahoituksesta, lisärahoituksesta sekä ICT-erillisrahoituksesta.

Vuoden 2023 ICT-valmistelulle on tarpeen jättää siirtomäärärahaa vuodelta 2022 noin 3,5 miljoonaa euroa. Tähän liittyen on valmisteltu vaihtoehtoiset budjetit. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä karsitun vaihtoehdon mukaisesti.

Seuraavat kokoukset

 • Ti 31.5.2022 klo 8–12 aluehallituksen ylimääräinen kokous
 • Ke 8.6.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
 • Ti 14.6.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://ppalue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/

Lisätiedot

Aluehallituksen varapuheenjohtaja Tapani Tölli
050 511 3180
tapani.o.tolli (a) gmail.com

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma
040 767 1609
ilkka.luoma (a) ppshp.fi

Aluehallituksen vt. sihteeri, konsernipalveluiden johtaja Jouko Luukkonen
045 189 3138
jouko.luukkonen (a) ppshp.fi