Ikä on POP -kehittämishankkeen ajankohtaiskatsaus

Ikäneuvola

Vuoden 2023 aikana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella käynnistetään ikäneuvola-toiminta. Ikäneuvola on yli 65-vuotiaille itsenäisesti kotona asuville tarkoitettu neuvolapalvelu. Ikäneuvola toimii ennaltaehkäisevänä matalankynnyksen palveluna osana ikäkeskusta. Ikäneuvolan palveluihin kuuluu muun muassa 68-vuotiaiden hyvinvointitapaamiset. Tapaamisten tavoitteena on tukea ikääntyvän pohjoispohjalaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Tapaamisissa ikäihmisiä innostetaan hoitamaan voimavaralähtöisesti ja omaehtoisesti hyvinvointiaan ja varautumaan ikääntymisen tuomiin muutoksiin. 

Päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoimintaa järjestetään ikäkeskuksissa. Päivätoiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaille. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä sekä henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päivätoiminta on osallistavaa ohjattua toiminnallista tekemistä, toimintaa ja yhdessäoloa sekä asiakkaan tukemista yksilöllisten tarpeiden huolehtimisessa. Osa palveluista voidaan toteuttaa etä- ja digipalveluina asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Päivätoiminnan palvelujen sisältöjen suunnittelu jatkuu järjestämissuunnitelman mukaisesti ensi vuoden aikana.  

Lähijohtaminen

Lähijohtamista vahvistetaan valmennusten avulla. Valmennuksissa keskitytään osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Vuoden 2022 aikana järjestetyissä valmennuksissa pureuduttiin lähijohtajien tehtävänkuvaan ja yhteisiin johtamiskäytänteisiin. Valmennuksen aikana nousi esiin myös tarve käsitellä muutosjohtamista.  

Vertaiskehittäminen

Luomme hyvinvointialueen yhteistä RAI-toimintamallia. RAI eli Resident Assessment Instrument on asiakkaan tai ikäihmisen toimintakyvyn arviointiväline. Vahvistamme tiedolla johtamista ja yhteisiä toimintatapoja. Henkilöstön ja lähijohtajien RAI-osaamista edistetään ja vahvistetaan erillisissä työpajoissa sekä verkostoissa. Edistämme yhteneväisten RAI-välineiden käyttöä hyvinvointialueella.  

Kotihoidon laadun ja vaikuttavuuden kehittämistyö jatkuu kansallisella sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sisäisellä vertaiskehittämisellä ja RAI-arvioinneista saadun tiedon systemaattisella hyödyntämisellä. Tavoitteena on luoda vertaiskehittämisen kulttuuri ja löytää yhteiset ikäihmisten palveluiden seurannan ja valvonnan mittarit, joilla voidaan kehittää palveluiden laatua sekä yksiköiden toimintaa.  

Asiakas- ja palveluohjaus

Ikäihmisten asiakas- ja palveluohjaukseen kehitetään yhtenäinen toimintamalli koko hyvinvointialueelle. Toimintamallin pääpaino on matalan kynnyksen hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevassa asiakas- ja palveluohjauksessa. Toimintamallissa huomioidaan palvelukohtaiset erot sekä erityisen tuentarpeen asiakkaat. Toimintamallin myötä tuotetaan asiakas- ja palveluohjaajien käsikirja yhdessä koko ikäohjelman kanssa sekä kootaan yhteen alueelliset hyvinvointi- ja palveluverkostot. 

Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus

Yhtenäinen kotikuntoutusmallin kuvaus ja  toimintamallin jalkauttaminen uusille alueille.

Yksi toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutukseen liittyvä kehittämisen kohde on kotikuntoutus ja sen jalkautuminen uusille alueille. Kotikuntoutukseen kehitetään yhteinen toimintamalli koko hyvin vointialueelle. Kotikuntoutusjaksoja tullaan toteuttamaan kolmella eri tasolla; ennaltaehkäisevä kotikuntoutus (ENNI), arvioiva kotikuntoutus (ARVI) ja tehostettu kotikuntoutus (TEHO).  Kotikuntoutus on tarkoitettu ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut tai on vaarassa alentua. Kotikuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen arki omassa elinympäristössä. Asukas voi ohjautua kotikuntoutusjaksolle esimerkiksi kaatumisriskin kasvaessa, sairaalasta kotiutuessa tai ympärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioidessa.

Digikyvykkyys

Toimintamalli kotona asumisen teknologiasta (yhteinen työskentely RRP-hankkeen kanssa).

Tulevaisuudessa kotiin annettavissa palveluissa lisätään hyvinvointiteknologian käyttöä niin asukkaiden kuin ammattilaisten tueksi. Tavoitteena on, että hyvinvointialueemme ikäihmisten palvelut ovat kyvykkäitä hyödyntämään digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa. Jotta palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tarkoituksenmukaisia, kehitetään kotona asumista tukevien teknologisten ratkaisujen oikea-aikaista käyttöönotto-mallia. Mallissa huomioidaan ennakoivat asukkaan itse hankkimat hyvinvointi- ja terveysteknologia tuotteet (esimerkiksi aktiivisuusranneke ja liesivahti), hyvinvointialueen myöntämät teknologiaa hyödyntävät tukipalvelut (esimerkiksi turvaranneke) ja säännöllisen palvelun digitaaliset ja teknologiset ratkaisut (esimerkiksi lääkkeenantoautomaattia ja etäkotihoito).

Lisätietoja

Ikäneuvola
Tiia Kanniainen, projektisuunnittelija
tiia.kanniainen@popsote.fi
050 479 9125

Päivätoiminta
Kati Haataja, projektisuunnittelija 
kati.haataja@popsote.fi
044 497 0132

Lähijohtaminen 
Tarja Peltoniemi, asiantuntija/projektisuunnittelija
tarja.peltoniemi@ouka.fi
040 624 0149

Vertaiskehittäminen
Eeva Harjunpää-Hiltula, projektisuunnittelija
Eeva.Harjunpaa-Hiltula@ppshp.fi
050 470 6688

Asiakas- ja palveluohjaus 
Sini Vuoti, projektisuunnittelija
sini.vuoti@liminka.fi
040 702 4275

Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus 
Teija Heikkinen, projektisuunnittelija
teija.p.heikkinen@ouka.fi 
044 703 6883

Digikyvykkyys
Teija Heikkinen, projektisuunnittelija
teija.p.heikkinen@ouka.fi 
044 703 6883

Sini Vuoti, projektisuunnittelija
sini.vuoti@liminka.fi
040 702 4275