Järjestöpiloteilla ratkaisuja perheiden korona-ajan haasteisiin

Koronapandemialla on ollut monenlaisia vaikutuksia lapsiperheiden arkeen. Perheiden sosiaalisten kontaktien vähentyminen on lisännyt yksinäisyyden kokemuksia ja arjen kuormittavuutta. Myös lasten harrastustoiminnan ja ryhmässä toimimisen mahdollisuuksien vähäisyys sekä etäkoulujaksot ovat heijastuneet lasten hyvinvointiin ja sitä kautta myös vanhempien jaksamiseen. Tutkimusten mukaan pandemia näyttäisi myös lisänneen naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelmassa on lähdetty hakemaan ratkaisuja koronasta aiheutuviin haasteisiin yhdessä järjestötoimijoiden kanssa. Hankkeen tuella pilotoidaan muun muassa ABC-vanhemmuusryhmiä 3–12-vuotiaiden lasten vanhemmille, kaveruutta yli kuntarajojen -ryhmiä 12–15-vuotiaille pojille, unineuvolatoimintaa vauvaperheille sekä asiakkaiden ja ammattilaisten turvasuunnitelmatapaamisia.

ABC-vanhemmuusryhmä vahvistaa vanhemmuutta

– ABC-vanhemmuusryhmien tavoitteena on vahvistaa vanhempien voimavaroja ja vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä myönteistä suhdetta. Ryhmät ovat perheille paikkoja jakaa vanhemmuuden kokemuksia muiden vertaisten kanssa ja saada tukea arjen hyvinvointiin. Ryhmissä perheillä on mahdollisuus myös ammatillisen ohjaajan kanssa käytävään henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan, kertovat koordinaattori Sarliina Laitila sekä lapsi- ja perhetoiminnan ohjaaja Reetta Anttila Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiristä.

Kevään 2022 aikana on pidetty kolme ABC-vanhemmuusryhmää Kuusamossa, Ylivieskassa ja Oulussa. Kahden ryhmän ohjaus toteutettiin hybridimallina. Ryhmissä on keskitytty myönteisen huomion antamiseen, lapsilähtöisyyteen sekä myönteisen vanhemmuuden keinoihin. Ryhmäkokoontumisten jälkeen perheillä on ollut mahdollisuus jäädä keskustelemaan henkilökohtaisesti ohjaajan kanssa ja jokaiselle ryhmään osallistujalle on tarjottu mahdollisuus Lapset Puheeksi -keskusteluun.

– Ryhmistä saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. Perheet kertovat saaneensa ryhmästä työkaluja arjen haastaviin tilanteisiin sekä oman vanhemmuuden pohtimiseen. Tärkeää on ollut myös oivaltaa ja päästä jakamaan niitä asioita, jotka vanhemmuudessa ja omassa perhearjessa jo sujuu hyvin, kertovat Sarliina Laitila ja Reetta Anttila.

Kaveruutta yli kuntarajojen -ryhmä tukee poikien kaverisuhteiden syntymistä

Kaveruutta yli kuntarajojen -ryhmä on järjestöjen yhteinen ryhmä 12–15-vuotiaille pojille. Ryhmä on suunnattu pojille, joilla on vaikeuksia löytää vertaisryhmää, mihin kuulua. Ryhmätoimintaa pilotoivat Vuolle Setlementti ry Poikien Talo, Pelastakaa Lapset ry ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri.

– Ryhmätoiminnan avulla tuetaan kodin ulkopuolisen tekemisen löytämistä vapaa-ajalle sekä uusien kaverisuhteiden syntymistä. Toivomme ja odotamme nuorten poikien löytävän uusia tuttavuuksia ja kaverustuvan ja pitävän yhteyttä keskenään myös ryhmän päättymisen jälkeen, kertoo ohjaaja Olli-Pekka Kallunki Poikien talolta.

Pilotti on vasta käynnistymässä. Ryhmää on markkinoitu Lakeuden alueen kouluille sekä muille sidosryhmille.

Uniohjaus tukee vanhempien jaksamista ja arjen sujuvuutta

Uniohjaus on keskeinen osa Oulun ensi- ja turvakodin Vauvatalon toimintaa. Vauvatalolle tulee vuosittain noin 150 yhteydenottoa vauvojen unihäiriöihin liittyen. Tähän saakka Vauvatalon uniohjaus on keskittynyt vahvasti Oulun alueelle, mutta pilotin myötä sitä on mahdollista laajentaa koko hyvinvointialueelle.

Unineuvolapilotti aloitettiin toukokuun alussa pitämällä infotilaisuus hyvinvointialueella työskenteleville terveydenhoitajille. Infon jälkeen terveydenhoitajat ovat varanneet aikoja perheille uniohjaukseen. Toiminta jatkuu kesälomien jälkeen elokuussa.

– Vauvojen unihäiriöt kuormittavat vauvaperheitä ja vaikuttavat arjen toimivuuteen. Tehokas uniohjaus tukee vanhempien jaksamista, ennaltaehkäisee kaltoinkohtelua ja vähentää muiden tukitoimien tarvetta. Uniohjaukseen osallistuneet perheet ovat kokeneet saaneensa tukea vauvan öiden rauhoittumiseen ja sitä kautta vanhemman omaan jaksamiseen ja arjen sujuvuuteen, kertoo palveluesimies Hanne Puurunen Oulun ensi- ja turvakodilta.

Turvasuunnitelma auttaa toimimaan akuutissa tilanteessa

– Turvasuunnitelman tavoitteena on vähentää lähisuhdeväkivaltaa ja lieventää siitä syntyviä seurauksia sekä vahvistaa lähisuhdeväkivaltatyön osaamista alueen ammattilaisten keskuudessa. Turvasuunnitelma on tärkeä tehdä aina, kun perheessä on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Sen tavoitteena on ennaltaehkäistä väkivaltatilanteita ja auttaa jäsentämään akuutissa tilanteessa toimimista. Se on eräänlainen lähisuhdeväkivallan ensiaputaito, kertoo palveluesihenkilö Tuire Tikkanen Oulun ensi- ja turvakodista.

Turvasuunnitelmatapaamisessa on mukana Oulun ensi- ja turvakodin työntekijä sekä asiakkaan sosiaalityöntekijä, mikä mahdollistaa yhteisen riskinarvioinnin tekemisen ja tarvittavan jatkotuen suunnittelun.

Pilotti on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan lastensuojelun työntekijöille ja heidän asiakkailleen, mutta tapaaminen voidaan järjestää myös asiakkaan tai terveydenhuollon henkilöstön yhteydenoton pohjalta. Tapaamiset järjestetään etänä, mikä lisää hyvinvointialueen asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada lähisuhdeväkivaltatyön palveluita.

– Väkivaltaan saa apua ja siitä voi selvitä. Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Palvelut ovat maksuttomia. Turvasuunnitelmatapaamisen avulla on mahdollista saada matalalla kynnyksellä lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijan osaaminen asiakkaan ja oman työn tueksi, kertoo palveluesihenkilö Tuire Tikkanen.

Kirjoittajat

Sarliina Laitila, koordinaattori, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Reetta Anttila, lapsi- ja perhetoiminnan ohjaaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Tuire Tikkanen, lähiesihenkilö, Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö, Oulun ensi- ja turvakoti ry

Hanne Puurunen, palveluesimies, Ensikoti ja Vauvatalo, Oulun ensi- ja turvakoti ry

Olli-Pekka Kallunki, ohjaaja, Poikien Talo, Vuolle Setlementti ry

Helena Liimatainen, projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri