Kuntoutuksen kehittämisohjelman pilottihaku on alkanut

POPsote / Tulevaisuuden sote-keskushankkeen Kuntoutuksen kehittämisohjelma pyytää Pohjois-Pohjanmaan kuntia ja kuntayhtymiä hakemaan mukaan konkreettisten kehittämistoimenpiteiden pilottiorganisaatioiksi tai -alueiksi.

Haku on avoinna 16.5–3.6.2022.

Pilottiorganisaatioille kustannetaan hankkeen kautta pilotista syntyviä kustannuksia, kuten palkkakustannuksia tai pienhankintoja, erillisten suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Pilotit käynnistetään elo-/syyskuussa 2022 ja niiden toimintaa arvioidaan syksyn 2022 aikana. Mikäli pilottitoiminnan jatkolle on riittävät perusteet, voidaan toimintaa jatkaa erillisen arvion mukaisesti uudelle hyvinvointialueelle siirryttäessä osana Tulevaisuuden sote-keskusrahoitusta. Huomioitavaa on, että pilottien toiminnan tulee olla hyvinvointialueelle siirtyvää toimintaa.

Piloteista päätökset tekevät Kuntoutuksen kehittämisohjelman tiimi yhdessä hyvinvointialueen kuntoutuksen toimialueen viranhaltijajohdon kanssa. Pilotiksi hyväksyttyihin organisaatioihin ollaan yhteydessä 17.6.2022 mennessä. Jokaiselle käynnistyvälle pilotille nimetään hankkeen puolelta tuutori, joka toimii tukena pilotin käynnistymisessä ja sen aikana.

Kriteerit

 • Kehittämistoimenpide tulee olla konkreettinen, hyvin suunniteltu ja käynnistettävissä elo-syyskuussa 2022.
 • Kehittämistoimenpide tulee olla laajennettavissa myös muihin organisaatioihin.
 • Kehittämistoimenpide ei saa olla organisaatiossa jo olemassa olevaa palvelua tai toimintaa, vaan sen tulee olla selkeästi uutta toimintaa tai sen tulee sisältää selkeästi uusi näkökulma.
 • Kehittämistoimenpiteellä ei voida korvata lakisääteisiä palveluita.
 • Pilottien valinta perustuu Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kuntoutuksen kehittämisohjelman hyöty- ja prosessitavoitteisiin.

Pilottien sisältö ja teemat

Kunnat, kuntayhtymät tai useamman kunnan tai kuntayhtymän alueet voivat hakea hankkeen kehittämistoimenpiteiden pilottiorganisaatioiksi. Pilotteihin voi hakea teemoittain ja pilotti voi koskea joko yhtä tai useampaa teemaa.

Teemat:

 1. Fysioterapian, toimintaterapian, puheterapian etäratkaisuihin liittyvät uudet palvelut.
  Esimerkiksi etävastaanotto, kuntoutujan omakuntoutus, ammattilaisten välinen konsultaatio ja nettiterapia.
 2. Fysioterapian, toimintaterapian, puheterapian uudet toimintamallit lasten ja nuorten kuntoutuksessa.
  Esimerkiksi pilotti varhaiskasvatukseen tai koululle.
 3. Fysioterapiaan, toimintaterapiaan ja puheterapiaan ohjautumisen ja kuntoutusohjauksen kehittäminen.
  Esimerkiksi suoravastaanotto toimintamalli, lähetteettömät matalan kynnyksen toimintamallit, kuntoutusohjauksen vahvistaminen sote-keskuksissa.
 4. Työkyvyn tuen toimintaan liittyvä kehittäminen.
  Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien kehittäminen.
 5. Kuntoutuksen uudet yhteistyön toimintamallit.
  Esimerkiksi luontolähtöiset menetelmät, kulttuurihyvinvointi, vertaistoiminnan ja kokemustoiminnan integroiminen kuntoutukseen.

Haku

Hakemukset tarvittavine liitteineen tulee toimittaa viimeistään 3.6.2022 projektikoordinaattori Marjaana Teerikankaalle marjaana.teerikangas@popsote.fi.

Hakemukseen kirjataan seuraavat tiedot:

 • Pilotin vastuuhenkilöt ja yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti, tehtävänimike)
 • Pilotissa mukana olevat toimijat
 • Alue, jossa pilotti toteutetaan
 • Pilotin tavoite (mihin ilmiöön pilotti vaikuttaa)
 • Pilotin kohderyhmä
 • Pilotin toimenpiteen kuvaus (konkreettinen toiminta)
 • Aikataulu (toimenpiteet jaksotettuna pilotin ajalle)
 • Seuranta (miten ja millä mittareilla pilotin vaikutuksia arvioidaan)
 • Alustava kustannusarvio (mihin kustannuksiin haette rahoitusta)
 • Halutessanne muita perusteluja pilotin tärkeydelle

Lisätietoja antaa Marjaana Teerikangas
marjaana.teerikangas@popsote.fi
puh 040 185 2305