Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhdyspintalautakunta pyytää kuntia, kuntayhtymiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja toimintaryhmiä antamaan lausuntonsa hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteista. Myös muut tahot voivat halutessaan antaa lausunnon.

Tausta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) sekä Pelastuslaki (379/2011) velvoittavat hyvinvointialuetta tekemään yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Lisäksi hallituksen esityksessä (241/2020) lain perusteluteksteissä ja vaikutuksissa järjestöihin tarkennetaan lain kirjauksia.

Lain mukaan järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen kuuluvat sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtäviin (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, 6-7§). Lain perustelujen mukaan hyvinvointialueiden vastuulla voi olla esimerkiksi asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan, asiantuntija-avun antaminen, toimitilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön sekä harkinnan mukaan avustusten myöntäminen järjestöille (Hallituksen esitys 241/2020, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, perustelut 7 §, mom 4).

Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja seurakuntayhteistyön kokonaisuutta on valmisteltu osallistavalla prosessilla elokuusta 2021 lähtien. Erilaisten kyselyjen sekä verkko- ja etätyöpajojen avulla prosessiin on osallistuttu julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden toimesta yli 600 kertaa. Osallistavan prosessin myötä syntyi ensimmäinen luonnos järjestöavustusten periaatteista. Luonnoksen pohjalta toteutettiin järjestöavustusselvitys, jossa käytiin läpi kuntien ja kuntayhtymien avustuksia vuonna 2021. Yhdyspintalautakunta käsitteli järjestöavustusselvitystä kokouksessaan 21.4.2022. Lautakunta perusti ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja nimesi työryhmän järjestöavustusten periaatteiden valmistelun tueksi.

Työryhmä kokoontui viisi kertaa ja valmisteli tehtävänannon pohjalta luonnoksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteiksi. Työryhmään kuului kolme jäsentä yhdyspintalautakunnasta, kolme jäsentä kunnista sekä kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä järjestöistä sekä koolle kutsujana ja sihteerinä toiminut järjestöyhteistyön projektisuunnittelija.

Yhdyspintalautakunta käsitteli luonnosta kokouksessaan 22.6.2022. Lautakunnan tekemillä muutoksilla muokattuun asiakirjaan pyydetään nyt lausuntoja.

Tavoitteet

Järjestöavustusten tavoitteena on tukea yhdistysten, säätiöiden ja toimintaryhmien osallistumista pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Avustusten periaatteiden tavoitteena on luoda selkeät säännöt sille, millaisille hakijoille, millaisia avustuksia ja millaisilla ehdoilla hyvinvointialue voi järjestöavustuksia myöntää. Asiakirja sisältää myös rajaukset siitä, millaiseen toimintaan hyvinvointialueen järjestöavustuksia ei myönnetä.

Liite

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet 22.6.2022

Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 21.8.2022.

Vastausohje

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla hyvinvointialueen kirjaamoon:

hyvinvointialue.kirjaamo@ppshp.fi

Valmistelija

Lisätietoja antavat:

Kirsti Ylitalo-Katajisto (tavoitettavissa 28.6. saakka ja 4.8. lähtien)
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@ouka.fi, 044 703 4007

Helena Liimatainen (tavoitettavissa 29.6. saakka ja 8.8. lähtien)
Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö
helena.liimatainen@ppshp.fi, 050 520 1081