Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden yhtenäisen tuen ja palveluiden kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Vanhemmat kokevat liian usein, että he eivät saa tarpeeksi ja oikea-aikaisesti apua ja tukea neurokirjon lapselle tai nuorelle. Tämä tuli ilmi POPsoten, lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelman keräämässä kyselyssä nepsy-piirteisen lapsen tai nuoren huoltajille. Kyselyyn vastasi 1770 huoltajaa ja sen tuloksia esitellään Nepsy kickstart -tilaisuudessa 25.11.2022.

Nepsy-piirteisten lasten, nuorten ja perheiden tukea ja palveluita on kehitetty Pohjois-Pohjanmaalla paikallisesti. Jokaisella lapsella, nuorella ja perheellä tulisi olla yhdenvertainen oikeus tukeen ja palveluihin hyvinvointialueellamme riippumatta asuinkaupungista, kunnasta tai kuntayhtymästä. Koko hyvinvointialueen yhtenäisen tuen ja palveluiden kehittämiseksi on tänä vuonna käynnistetty POPsoten lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelmassa yhdessä järjestöjen kanssa erilaisia toimenpiteitä.

Nepsytuen polku varmistamaan yhtenäinen tuki lapselle, nuorelle ja perheelle

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen yleistä tukipolun kuvausta ollaan parhaillaan kokoamassa ja se tullaan myöhemmin julkaisemaan hyvinvointialuesivustolle. Yleisen tukipolun pohjalta palvelualueet voivat syventää ja tarkentaa polkua paikallisesti niin sanotusti maaston mukaisesti.

Ryhmämuotoinen tuki ADHD-diagnoosin saaneen lapsen tai nuorten vanhemmille

Vanhempien tuki tulisi huomioida osana lapsen tai nuoren hoitoa ja kuntoutusta. Tätä on alettu vahvistaa järjestämällä Strategia-kursseja ADHD-diagnoosin saaneiden 4–12-vuotiaiden lasten ja 13–17-vuotiaiden nuorten vanhemmille. Ryhmänohjaajina toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, jotka ovat saaneet ADHD-liiton järjestämän Strategia-ohjaajakoulutuksen. Strategia-menetelmä on käsikirjapohjainen ja ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä. Se on kehitetty vanhemmille, joilla on adhd-diagnoosin saanut lapsi. Osa Strategia-ryhmistä tarjotaan koko hyvinvointialueelle ja toteutetaan etänä.

Nepsy-kehittämisprosessin käynnistäminen alueilla

Alueilla on käynnistetty moniammatillisia nepsy-osaajaverkostoja, jotka kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan alueen nepsytuen ja -palveluiden kehittämistarpeita sekä -toimenpiteitä. Myös kokemusasiantuntijat ovat tervetulleita verkostoon. Esimerkiksi Lakeudella nepsy-osaajaverkostot ovat ideoineet vanhempien vertaistukiryhmiä, konsultaatiokäytänteitä, nepsy-info -iltoja vanhemmille ja ammattilaisille sekä henkilöstön koulutustarpeita.

Verkostojen tukena on toiminut syksyn aikana alueellinen nepsykoordinaattoripilotin työntekijä Lakeudella, Rannikolla ja Oulun eteläisellä. Pilottien tavoitteena on kehittää alueellisesti yhtenäistä toimintamallia, jonka avulla tuetaan neuropsykiatrisesti oireilevia tai jo diagnoosin saaneita lapsia, nuoria ja perheitä. Toimintamallien kehittämisessä tavoitteena on ennaltaehkäistä isompia haasteita ja mahdollistaa varhainen tuki myös ilman sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkuutta. Työn painopiste on ollut matalan kynnyksen tuen ja palveluiden kehittämisessä ja henkilöstön tuen ja osaamisen vahvistamisessa. Alueilla on järjestetty nepsykoordinaattorien toteuttamana muun muassa nepsy-teemailtoja vanhemmille ja ammattilaisille, koottu kirjastoihin teeman mukaista kirjallisuutta esitteleviä kokonaisuuksia sekä kokoonnuttu digi nepsy -kahveille keskustelemaan ja kuulemaan asiantuntijaluentoja.

Sujuvan arjen varmistamiseksi lapsen, nuoren ja perheen on tärkeää saada apua ja tukea kaikissa vaiheissa. Varhainen tuki ennaltaehkäisee suurempia haasteita. Arjen tukikeinot hyödyttävät kaikkia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toteutettuna, oli diagnoosia tai ei, ja siihen on tärkeää panostaa.

Tervetuloa kuulemaan neurokirjon lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden yhteisestä kehittämisestä yhtenäisemmäksi Pohjois-Pohjanmaalla ja vaikuttamaan kehittämistyöhön Nepsy kickstart -tilaisuuteen perjantaina 25.11. kello 8.30-11.30!

https://ppalue.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/nepsy-kickstart-25-11-2022-klo-8-30-11-30/

Tiina Nissinen

Kirjoittaja on projektisuunnittelijana POPsoten lapset, nuoret ja perheet -hankekokonaisuudessa.

Lisätietoa:

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/adhd-diagnoosin-saaneiden-lasten-ja-nuorten-vanhempainohjausryhmat

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/nepsy-osaajaverkoston-kaynnistaminen-alueella