Pohteen aluehallitus kokoontui 7.12. ja hyväksyi henkilöstöetuudet

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluehallitus kokoontui 7.12. puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia info- ja päätösasioita:

 • Nimeämispyyntö Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja KT:n hyvinvointialuejaostoon
 • Henkilöstöetuudet
 • Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus
 • Pelastustoimen maksut
 • Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelma ja henkilöstön siirtosopimus
 • Henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden paikallisten sopimusten vastaanottaminen hyvinvointialueelle
 • Muutoksia viroissa talouspalveluissa, vammaispalveluissa ja etälääketieteellisen tuen keskuksessa
 • Istekin ICT-palveluiden palvelusopimukset
 • Postin palvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot

Tutustu kokouksen esityslistaan.

Hymyilevä ihminen lumisateessa.

Pohdelaisille henkilöstöetuja

Henkilöstöetuudet ovat työnantajan henkilöstölleen järjestämiä etuja, jotka annetaan työsuhteen perusteella, mutta jotka eivät ole korvausta tehdystä työstä. Etuuksilla pyritään ylläpitämään ja parantamaan työntekijöiden työkykyä ja motivaatiota sekä kehittämään myönteistä työnantajakuvaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöetuuksia on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöetuuksia on käsitelty henkilöstöjaostossa ja väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä. Henkilöstöetuuksiin on varattu talousarviossa 2023 yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Aluehallitus hyväksyi Pohteelle seuraavat henkilöstöetuudet:

 • Vapaa-ajan palveluja henkilöstölle tarjoavan Vapari ry:n toiminta laajenee koko hyvinvointialueelle.
 • Eläköitymislahjakortti 200 euroa
 • Merkkipäivämuistaminen 50- ja 60-vuotispäivänä: palkallinen vapaapäivä ja lisäksi 100 euron arvoinen lahja 50-vuotispäivänä ja 150 euron arvoinen lahja 60-vuotispäivänä
 • Kulttuuri-, liikunta-, työmatka- ja hyvinvointituki 250 euroa vuodessa henkilöä kohti
 • Työsuhdepolkupyöräetu
 • Työhyvinvointi- ja virkistyspäiviin 30 euroa vuodessa henkilöä kohti
 • Työyhteisötilaisuuksien kuten pikkujoulujen järjestämiseen 30 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Pohjoiselle yhteistoiminta-alueelle valmistellaan yhteistyösopimusta

Samaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus valtuustokausittain. Pohjoisella yhteistyöalueella, johon kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet, valmisteluvastuu on Pohteella, jolla on Oulun yliopistollinen sairaala OYS. Sopimus vaatii aluevaltuuston hyväksynnän kaikilla neljällä hyvinvointialueella. Yliopistosairaalajohtaja Miia Turpeinen esitteli yhteistyösopimuksen valmistelua.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa hyvinvointialueiden välinen työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen. Sopimuksella edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Sopimuksella varmistetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.

Ensihoidon palvelutasopäätös tehdään vuosille 2023–2025

Hyvinvointialue järjestää alueensa ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelu suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää ensihoitopalvelun omana toimintana. Ensihoitopalveluun sisältyvät ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen. Hyvinvointialueella on ensihoidosta vastaava lääkäri. Pohjois-Suomen yhteistyöalueen ensihoitokeskus järjestää ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivystyksen.

Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tapahtuvaa ensihoitopalvelua. Se laaditaan vuosiksi 2023–2025. Palvelutasopäätöksessä huomioidaan erilaiset alueet ja tavoittamisajat. Riskianalyysissa huomioidaan esimerkiksi liikenne, alueen erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä sekä erityiskohteet. Lisäksi on huomioitava maantieteelliset olosuhteet kuten vesistöt ja kausittaiset muutokset alueella oleskelevan väestön määrässä, esimerkiksi matkailukohteissa. Palvelutasopäätöksessä otetaan huomioon eri viranomaisten näkökulmat.

Ensihoidon tavoitteena on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittää ja parantaa asiakkaiden terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Ensihoidon ja kotihoidon yhteistyötä tehdään entistä suunnitelmallisemmin. Ensihoidon tehtäväkuorma helpottuu, kun asiakasta ei tarvitsee aina kuljettaa päivystykseen. Ensihoidon resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön, kun tieto kulkee ja yhteistyö on tiiviimpää ensihoidon, päivystystoiminnan, sosiaalipäivystyksen, kotihoidon ja kotisairaanhoidon välillä.

OYS sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialuejohtaja Päivi Laurila ja ensihoidon toimialuejohtaja Mirja Annala esittelivät palvelutasopäätöksen valmistelua. Palvelutasopäätös tulee päätettäväksi aluehallitukseen 13.12. ja aluevaltuustoon 19.12.

Talousarvio 2023 valmistelussa

Talousarviovalmistelu etenee aikataulussa. Aluehallitus käsitteli talousarviokirjaa strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorisen esittelyn pohjalta. Aluevaltuuston talousarvioseminaari on 9.12. Päätöksenteossa talousarvio on aluehallituksessa 13.12. ja aluevaltuustossa 19.12.

Seuraavat kokoukset

 • Ti 13.12.2022 klo 9–16
 • Ti 20.12.2022 klo 12–14 (ylimääräinen kokous)

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja lisätään Pohteen verkkosivuille, kun se on tarkistettu.

Lisätiedot

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli
050 511 3180
tapani.o.tolli@gmail.com

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma
040 767 1609
ilkka.luoma@ppshp.fi

Aluehallituksen sihteeri, konsernipalveluiden johtaja Jouko Luukkonen
045 189 3138
jouko.luukkonen@ppshp.fi

Muut esityslistalla olevat esittelijät