Suppea poliittinen ryhmä ohjaa ja seuraa hyvinvointialueen valmistelua

Suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontui tiistaina 31.8.2021 ensimmäiseen kokoukseensa uudella, kevään kuntavaalien jälkeen muodostetulla kokoonpanolla. Kokousta jatkettiin keskiviikkona 1.9.

Antti Ollikainen toimii ryhmän puheenjohtajana ja Anne Huotari varapuheenjohtajana. Ryhmässä ovat varsinaisina jäseninä:

Matti Honkala
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Ahti Moilanen
Ilkka Repo
Jukka Tikanmäki
Pekka Simonen
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä

Kokouksiin osallistuu myös laajan poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto:

Antero Aulakoski
Jussi Ylitalo
Esa Aalto
Tarja Leinonen-Viinikka
Outi Pekkala

Lisäksi kutsuttuina ovat muutosjohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Ilkka Luoma, varapuheenjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, toinen varapuheenjohtaja Johanna Patanen, POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen, joka toimii kokouksen sihteerinä, ja viestinnän edustajana Laura Paloheimo.

Ryhmällä on kaksi roolia ja tehtävää: se toimii POPsote-hankkeen ohjausryhmänä ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä. Jälkimmäisessä roolissa ryhmä linjaa hyvinvointialueen valmistelutyötä ennen aluevaltuuston ja -hallituksen aloittamista maaliskuussa 2022.

POPsote-hanke jatkuu valmistelun rinnalla

Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi tilannekatsauksen POPsote-hankkeen etenemisestä ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshausta.

POPsoten rakennehanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaku mahdollistaa työn jatkamisen aina vuoden 2023 loppuun saakka. Palvelujen sisällöllinen kehittäminen jatkuu rakenteellisen uudistuksen rinnalla, ja molemmat tukevat toinen toisiaan. POPsoten hanketyö kytkeytyy tiiviisti hyvinvointialueen valmisteluun.

Rakennehankkeessa toteutetaan vuoden loppuun mennessä useita muun muassa ICT-palveluihin, sopimuksiin, ateria- ja puhtauspalveluihin ja kiinteistöihin liittyviä selvityksiä.

Rakennehankkeen sote-ICT-hankeosion projektipäälliköksi nimettiin 1.9.–31.12.2021 Markku Borén Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä. Hän toimii vuoden loppuun myös kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämisten vetovastuussa.

Hyvinvointialueen valmistelu etenee

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi valmistelun etenemisestä ja hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelusta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on jo hallinnollisena rakenteena syntynyt. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy Pohjois-Pohjanmaalle ja kahdellekymmenelle muulle hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Pohjois-Pohjanmaalla tämä tarkoittaa 19 sote-organisaation ja kahden pelastuslaitoksen liittämistä yhteen organisaatioon. Hyvinvointialueen vuosibudjetti tulee olemaan noin 1,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17 000 työntekijää – puhutaan siis merkittävästä muutoksesta ja suuresta organisaatiosta.

Aluevaltuuston järjestäytymiseen saakka valmistelusta vastaa väliaikainen valmistelutoimielin, johon alueen eri organisaatiot ovat nimenneet yhteensä 22 jäsentä. Työtä ohjaavat suppea ja laaja poliittinen seurantaryhmä.

Valmistelussa on edettävä ripeästi jo väliaikaisen valmistelutoimielinvaiheen aikana, jotta päätöksenteon pohjaksi on valmisteltua pohjamateriaalia aluevaltuustolle. Ensi keväänä on päästävä hyvinvointialueen järjestäytymiseen liittyvästä päätöksenteosta jo toimeenpanoon kesän 2022 kynnyksellä.

Tämä tavoite asettaa suuria haasteita niin suppealle ja laajalle poliittiselle seurantaryhmälle poliittisen ohjauksen näkökulmasta kuin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle viranhaltijavalmistelun näkökulmasta – osallisuutta, eri verkostoja ja kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä unohtamatta.

Kokouksessa käytiin läpi myös eri vaiheissa linjattavaksi tulevia asioita. Seurantaryhmä kävi keskustelua muun muassa valmistelun avoimuudesta ja asioiden käsittelyjärjestyksestä, ihmisestä palveluiden keskiössä, alueellisuudesta, organisaatiomalleista, palveluverkosta ja lähipalvelujen tulevaisuudesta ja antoi ohjeita jatkovalmisteluun.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksesta

Hallitusohjelman mukaan erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien monikanavarahoituksen purkaminen. Asiasta on valmistunut virkamiestyöryhmän raportti, johon on pyydetty lausuntoa.

Hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen tuottajien valinta

Väliaikaishallinnon valmistelussa on esillä kysymys hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen tuottajista. Talouden vastuuvalmistelija Jarkko Raatikainen ja ICT-vastuuvalmistelija Ilkka Haataja selostivat asiaa ohjausryhmälle.

Seurantaryhmä antoi tukensa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen tuottajien valinnalle ja osakkeiden hankinnalle. Väliaikainen valmistelutoimielin tekee hankintapäätökset ja ne tuodaan tiedoksi suppealle poliittiselle seurantaryhmälle.

Keskustelussa kuntien kiinteistöhankkeet

Seurantaryhmä keskusteli kuntien kiinteistöhankkeista ja pohti hyvinvointialueen kantaa meneillään oleviin kiinteistöhankkeisiin. Seurantaryhmä totesi, että tällä hetkellä hyvinvointialueella ei ole vielä toimivaltaa ottaa sitovasti kantaa kuntien kiinteistöhankkeisiin. Selvissä tapauksissa muutosjohtaja voi kuitenkin ottaa periaatteellista kantaa hankkeisiin, jotta esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvät ongelmat eivät kasaudu hyvinvointialueelle. Riski vuokrasopimuksen osalta on kuitenkin asianomaisella kunnalla.

Väliaikaisena brändinimenä POPsote

Väliaikainen valmistelutoimielin on linjannut, että hyvinvointialueen brändinimenä käytetään valmisteluvaiheessa POPsotea. Virallinen nimi on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Hyvinvointialueen brändityö alkaa syksyn aikana. POPsote-hankkeen verkkosivuja kehitetään palvelemaan myös hyvinvointialueen valmistelua ennen uusien verkkosivujen avaamista. Seurantaryhmä kannatti asiaa.

Aluevaaleihin valmistaudutaan

Suppea poliittinen seurantaryhmä keskusteli hyvinvointialuevaaleihin valmistautumisesta. Vaalit toimitetaan 23.1.2022. Väliaikaishallinto suunnittelee yhteisiä info- ja keskustelutilaisuuksia ja materiaaleja sekä ehdokkaille että asukkaille.