Täytäntöönpanosovittelijan tehtävä sivutoimisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Oletko kiinnostunut toimimaan lasten huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskevissa asioissa täytäntöönpanosovittelijan tehtävässä sivutoimisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella?

Ilmoita kiinnostuksesi tehtävään 25.11.2022 mennessä.

Jos lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös ei toteudu, voi lapsen huoltaja tai tapaajavanhempi hakea täytäntöönpanoa tuomioistuimelta, jossa määrätään yleensä tehtäväksi täytäntöönpanosovittelu. Sen tarkoituksena on saada asianosaiset noudattamaan sopimusta tai päätöstä tai selvittää, miksi niitä ei noudateta.

Sovittelun tarkoituksena on edistää asianosaisten yhteistoimintaa lapsen hyvinvoinnin toteuttamiseksi täytäntöönpantavana olevan päätöksen edellyttämällä tavalla ja antaa käräjäoikeudelle sovittelukertomus. Sovittelu tehdään kuukauden määräajassa.

Hyvinvointialueen tulee nimetä riittävä määrä henkilöitä hoitamaan 6–8 §:ssä tarkoitettuja sovittelutehtäviä hyvinvointialueella. Sovittelijaksi voidaan nimetä ainoastaan lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen tai sosiaalityöhön taikka lastensuojeluun perehtynyt henkilö.

Sovittelutehtävien määrä vaihtelee vuosittain, yhtä sovittelijaa kohden tulee keskimäärin 3-5 sovittelua vuodessa.

Sovittelutyön ehdot

  • Sovittelutyön asiakastapaamiset ja asiakirjatyö, kuten sovittelukertomuksen laatiminen, tehdään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tehtävää työtä koskevan työajan ulkopuolella
  • Puhelut ja tarvittava yhteydenpito toisiin viranomaisiin voidaan tehdä työaikana työnantajan välineillä ja laitteilla
  • Asiakastapaamiset voidaan tehdä työnantajan tiloissa
  • Sovittelut tehdään pääsääntöisesti parityönä
  • Sovittelutoiminnasta ei laadita sovittelukertomuksen lisäksi erillisiä asiakirjoja eikä synny arkistoa. Sovittelukertomus toimitetaan käräjäoikeudelle
  • Sovittelusta maksetaan erillinen tapauskohtainen korvaus valtion varoista. Korvaus maksetaan molemmille sovittelijoille, jos työ tehdään yhdessä työparin kanssa
  • Sovittelijat noudattavat hyviä tietosuoja ja -turvakäytäntöjä

Täytäntöönpanosovittelijaksi voivat hakeutua Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluksessa 1.1.2023 olevat lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen tai sosiaalityöhön taikka lastensuojeluun perehtyneet henkilöt. Nimeäminen tehtävään päättyy, mikäli henkilön palvelusuhde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle päättyy.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan 25.11.2022 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan sähköpostin liitteenä Marja Saloselle (marja.salonen@ouka.fi). Hakemuksen liitteeksi pyydetään liittämään CV ja sähköposti otsikoimaan ”Täytäntöönpanosovittelija”. Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan maantieteellinen alue, jolla voi toimia sovittelijana.

Toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka nimeää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen täytäntöönpanosovittelijat. Tehtäviin tullaan nimeään uusia sovittelijoita yhteensä 16. Uudet sovittelijat perehdytetään tehtävään tammikuun 2023 aikana.

Tiedustelut

Marja Salonen
Palvelualuejohtaja
040 154 9041

Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 1996/61
Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 18.10.1996