THL arvioi: Pohjois-Pohjanmaa vastaa ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen viemällä palvelut kotiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2020.

Keskeisiä havaintoja alueelta:

  • Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa tällä vuosikymmenellä huomattavasti, yli 50 prosenttia. Ikääntyneet käyttävät Pohjois-Pohjanmaalla verraten paljon palveluja. Ympärivuorokautisen hoivan palveluissa on varsin suuri osuus ikäihmisistä. Samalla ikääntyneiden palvelujen kustannukset ovat keskimääräistä suurempia.
  • Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään voimakkaasti ikääntyneiden kotona asumista tukevia palveluja. Alueella kehitetään myös välimuotoisia asumisratkaisuja, sillä osa ikääntyneistä ei selviä kotona, vaikkei tarvitse ympärivuorokautista hoivaa.
  • Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarve on monien mittareiden mukaan suuri; esimerkiksi mielenterveyssyistä sairauspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia nuoria aikuisia on muuhun maahan nähden paljon. Päihde- ja mielenterveyspalveluja ei ole tarjolla riittävästi. Psykiatreista ja psykologeista on pulaa, ja monessa kunnassa on riittämättömät perustason mielenterveyspalvelut. Perustason mielenterveyspalveluja ollaan vahvistamassa antamalla sote-ammattilaisille koulutusta mm. lyhytterapiamenetelmistä.
  • Pohjois-Pohjanmaan terveyskeskuslääkäritilanne on maan parhaimpia, silti perusterveydenhuollon palvelujen saatavuudessa on ongelmia. Alueella valmistellaan uudenlaista vastaanottomallia, jossa painottuvat erilaiset sähköiset ratkaisut, etäpalvelut sekä moniammatilliset tiimit.

Arvioinnissa painottuivat kaksi alueen itse määrittelemää ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamaa erityisteemaa. Pohjois-Pohjanmaan erityisteemat olivat:

  • Ikääntyneiden palvelujärjestelmän muutostarpeet ja muutoksen keinot
  • Perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen

Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan alueen väestön palvelutarvetta, palvelujen järjestämisen nykytilaa ja niiden kehityssuuntaa, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, rahoitusta ja investointeja. Samalla tuotetaan myös alueen sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation tilannekuva.

Arviointi on THL:n lakisääteinen tehtävä 

THL on arvioinut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuosittain Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä. Heinäkuussa 2021 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa tehtävä on muuttunut lakisääteiseksi.

Järjestämislain perusteella THL arvioi sote-palvelujen järjestämistä hyvinvointialueittain ja yhteistyöalueittain. Yhteistyöalueet koostuvat alueidensa hyvinvointialueista ja noudattelevat pääsääntöisesti aiempien sairaanhoitopiirien erityisvastuualueita.

Vuoden 2020 arviointi tehtiin hyvinvointialueittain, ja se koskee vuotta 2020 ja alkuvuotta 2021.

STM:n ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvottelut pidetään 14.1.2022

THL:n asiantuntija-arviot toimivat vuosittain STM:n johtamien hyvinvointialueiden ohjausneuvottelujen keskeisenä tietoaineistona. Asiantuntija-arviot tukevat yhteisen tilannekuvan tarkastelua ja hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason ohjausta. Asiantuntija-arvioita hyödynnetään myös arvioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaista toteutumista ja rahoituksen tason riittävyyttä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvottelut pidetään 14.1.2022. Neuvotteluissa ovat mukana myös valtiovarainministeriön ja sisäministeriön edustajat, hyvinvointialueen arviointipäällikkö THL:stä sekä alueen nimeämät edustajat.

Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella 2020. Alueellinen asiantuntija-arvio. Päätösten tueksi 19/2021, THL:

Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella 2020 (julkari.fi)

Lue lisää:

THL on arvioinut hyvinvointialueiden sote-palvelut – nyt julkaistavat raportit tukevat uusien alueiden palvelujen kehittämistä. THL:n tiedote 23.11.2021