Turvallisuuslautakunnan lausunto sote-järjestämissuunnitelmasta

Turvallisuuslautakunta näkee hyvänä, että perustason palveluita ja integraatiota ollaan vahvistamassa. Hyvinvointipalvelut ovat keskeinen osa kansalaisten kokonaisturvallisuutta. Palveluiden tulee olla vaikuttavia ja yhdenvertaisia. Ennaltaehkäisevät palvelut, kuten esimerkiksi perhepalvelut ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat tärkeitä. Erityisesti pitkäaikaishoivan kotiin vietävät palvelut tulee tuottaa vaikuttavasti turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen perustettava selviämisasema on saatava mahdollisimman nopeasti käyttöön. Ensivastetoimintaa pitää tarkastella yhteisesti ensihoidon ja pelastustoimen kanssa. Ensihoito yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittää ja parantaa asiakkaiden terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistoiminta-alueella. Oulun yliopistollisella sairaalalla on pohjoisen yhteistoiminta-alueen varautumisen ja valmiuden kokonaisvastuu.

Hyvinvointialueella tulee hakea ratkaisuja, jotka palvelevat koko alueen tuottamia yhteisiä palveluita. Näitä ovat esimerkiksi konsernipalvelut. Erilaisia hyvinvointialueen ja yhteistoiminta-alueen hallintorajat ylittäviä yhteistyömuotoja tulee kehittää. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden, ensihoidon ja pelastustoimen tilannekeskukset voivat tehdä yhteistyötä. Myös valmiussuunnittelun ja varautumistoiminnan synergiaa kannattaa hyödyntää. Koko hyvinvointialueella toimi- ja tehtäväalueriippumattoman ja yhteisen toimitilojen hyödyntämisen, yhteisen logistiikan ja varastoinnin optimoinnin avulla voidaan saavuttaa merkittävää hyötyä.

Sosiaalipäivystys tekee kiinteää yhteistyötä pelastustoimen kanssa. Myös järjestöt tekevät yhteistyötä sosiaalipäivystyksen kanssa. Tällä tavoin voidaan hakea yhteistyömalleja heidän kanssaan muun muassa varhaisen psykososiaalinen tuen turvaamiseksi. Kodin turvallisuutta ja kotiin vietävien palveluiden rajapintoja tulee kehittää pelastustoimen kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Turvallisuuslautakunta pitää tärkeänä, että hyvinvointialue on strategiansa mukaisesti houkutteleva työpaikka ja henkilöstön jaksamiseen panostetaan yhtenäisesti koko alueella. Osaava henkilöstö, hyvä työilmapiiri ja hyvä johtaminen ovat palveluiden tuottamisen keskiössä. Sopimustoiminnasta tulee pitää huolta jatkossa koko hyvinvointialueella.