Valmistelu käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla: edessä työntäyteinen syksy

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui toiseen kokoukseensa torstaina 12.8.2021 kello 8–9.

Talousarvio hyväksyttiin

Väliaikainen valmistelutoimielin käynnisti ensimmäisessä kokouksessaan 6.7.2021 hyvinvointialueen valmistelun.

Muutosjohtaja Ilkka Luoma on jakanut valmistelutoimielimen jäsenille valmisteluun liittyvät vastuualueet. Samalla muutamalle vastuualueelle on kutsuttu valmistelutoimielimen ulkopuolinen vastuuvalmistelija joko POPsote-hankkeesta tai muusta organisaatiosta. Nämä vastuuvalmistelijat ovat tehneet ehdotuksen oman vastuualueen muista valmisteluresursseista.

Valtio myöntää hyvinvointialueiden toiminnan valmisteluun rahoitusta, joka on Pohjois-Pohjanmaan osalta vuonna 2021 1 188 197 euroa ja vuonna 2022 3 748 188 euroa. Lisäksi ICT-muutoksiin on tulossa haettavaksi erillinen määräraha, joka on vuosina 2021–2022 yhteensä noin 220 miljoonaa euroa koko Suomessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2021 tarkistetun talousarvion.

Yhteistoiminta käynnistyy

Hyvinvointialueiden väliaikaishallinto tulee tekemään hyvinvointialueita sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia toimivaltansa rajoissa. Tämän vuoksi myös väliaikaishallinnolla on velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita.

Henkilöstön siirto kunnalta hyvinvointialueelle edellyttää, että luovuttaja, väliaikaishallinto ja luovutuksensaaja käyvät lain mukaiset yhteistoimintamenettelyt. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen luovuttaja eli kuntatyönantaja käy itsenäisesti yhteistoimintamenettelyt.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa annetun lain soveltamisala on laajennettu koskemaan myös hyvinvointialuetta.

Valmistelutoimielin päätti perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudeksi 12.8.2021–28.2.2022. Väliaikainen yhteistoimintaelin toimii, kunnes hyvinvointialue perustaa pysyvän yhteistoimintaelimen.

Väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimessä henkilöstöä edustavat kunta-alan pääsopijajärjestöjen (Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry) maakunnalliset edustajat.

Kustakin pääsopijajärjestöstä valitaan yhteistoimintaelimeen neljä edustajaa (4+4+4). Pääsopijajärjestöt päättävät ja ohjeistavat kukin omalta osaltaan sen, miten edustajat valitaan. Yhteensä henkilöstöä edustavia varsinaisia jäseniä tulee kaksitoista.

Valmisteluelin nimeää väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen työnantajan edustajaksi kahdeksan jäsentä.

Yhteistoimintaelimeen nimetyt jäsenet ja heidän varajäsenensä löydät kokouksen pöytäkirjasta: popsote.fi/paatoksenteko

Valmisteluun rekrytoidaan henkilöstöä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa on ollut sisäinen ilmoittautumismenettely ajalle 7.7.–4.8.2021. Ilmoittautumismenettelyllä on haettu sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen, hallinnon ja tukipalveluiden osaajia valmisteluajalle.

Tehtäviin ovat voineet hakeutua tulevalle hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden työntekijät.

Tehtäviin tuli yhteensä 89 ilmoittautumista. Hakukuulutuksessa lisätietojen antajiksi nimetyt vastuuvalmistelijat haastattelevat tehtäviin ilmoittautuneet ja tekevät ehdotuksen muutosjohtajalle tehtäviin valittavista henkilöistä.

Yhteistyösopimus henkilöstön työpanoksen siirrosta valmistellaan kolmikantaisesti hyvinvointialueen, henkilöstöä luovuttava organisaation ja työntekijän kesken. Sopimukset tehdään tässä vaiheessa 31.12.2021 asti.