Yhdyspintalautakunta on valmistellut lausunnon hyvinvointialuestrategiaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Yhdyspintalautakunta 24.3.2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lautakuntatyöskentely alkaa. Yhdyspintalautakunta kokoontui ensimmäisen kerran 24.3.2022. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Sanna Laine.

Aluehallitus päätti 15.3.2022 kokouksessaan lähettää hyvinvointialuestrategian luonnoksen lausuntokierrokselle. Yhdyspintalautakunta on valmistellut lausunnon omalta osaltaan 24.3.2022 järjestetyssä kokouksessa.

Hyvinvointialuestrategiassa määritellään hyvinvointialueen pitkän aikavälin tavoitteet. Strategialuonnos on syntynyt laajan osallisuuden, kuulemisen, yhteistyön ja alueellisen tiedon pohjalta. Strategiatyöhön on osallistunut kattava joukko eri toimijoita: asukkaita, henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä.

Hyvinvointialuestrategia on parhaillaan lausuntokierroksella 5.4. asti. Alueen asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät ovat kutsuttu tutustumaan strategialuonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla. Oman panoksen hyvinvointialueen strategiaan voi käydä antamassa verkkosivuilla 5.4. mennessä. Lisätietoja ja hyvinvointialuestrategian luonnos löytyvät Pohjois-Pohjanmaan verkkosivuilta: https://ppalue.fi/ajankohtaista/hyvinvointialuestrategia/.

Yhdyspintalautakunnan lausunnon pääkohdat

Yhdyspintalautakunta katsoo, että strategialle esitetty vaiheistus on tarkoituksenmukainen. Yhdyspintalautakunta pitää lausunnossaan hyvänä lähtökohtana, että eri toimijoilla on ollut mahdollisuus osallistua laajalti hyvinvointialuestrategian valmisteluun. Lautakunta korostaa, että lausuntokierroksella 16.3.─5.4.2022 saatu palaute on tärkeää analysoida ja huomioida strategian jatkotyöstämisessä.

Lautakunta nostaa esiin, että Pohjois-Pohjanmaalaisten parempi hyvinvointi, terveys ja turvallisuus tulee olla strategian lähtökohtana ja sen tulee näkyä myös indikaattoreissa. Yhdyspintalautakunta pitää osallisuuden vahvaa roolia strategiassa tärkeänä. Lautakunta pitää tärkeänä myös sitä, että strategiaan kirjatut periaatteet ja toimenpiteet säilyvät myös jatkovalmistelussa.

Lautakunta toivoo lausunnossaan hyvinvointialuestrategiaan selkeämpää kirjausta tarvittavien lähipalveluiden turvaamiseksi. Toimenpiteisiin tulisi kirjata lähipalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus koko hyvinvointialueella ja huomioida sähköisten ja liikkuvien palveluiden mahdollisuudet.

Palveluverkostoon liittyen yhdyspintalautakunta pitää tärkeänä, että palveluiden verkosto rakennetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Lautakunta korostaa lausunnossaan, että henkilöstön hyvinvointi ja osallisuus tulee näkyä vahvasti strategiassa. Lisäksi hyvinvointialueen palveluiden tavoitetilaa tulisi lautakunnan mukaan kuvata selvemmin.

Yhdyspintalautakunnan seuraavat kokoukset:

 • 21.4.2022
 • 17.5.2022
 • 16.6.2022

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat tulevat nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://ppalue.fi/paatoksenteko/yhdyspintalautakunta

Yhdyspintalautakunnan tehtävät

Yhdyspintalautakunta:

 1. Päättää myönnettävien yleisten avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä jakamisesta määrärahojen puitteissa.
 2. Päättää osallistavaan budjetointiin talousarviossa mahdollisesti varattujen määrärahojen käyttämisestä.
 3. Seuraa, arvioi ja raportoi vuosittain hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja toteutuneista toimenpiteistä (sotejärjestämislaki 7.3 §).
 4. Edistää hyvinvointialueen kuntien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien yhteistyötä.
 5. Päättää toimielimen jäsenten osallistumisesta koulutus-, edustus-, edunvalvonta tai vastaaviin tilaisuuksiin määrärahojen puitteissa.
 6. Voi tehdä esityksen aluehallitukselle myös muissa asioissa.

Yhdyspintalautakunnan tehtävänä on lisäksi valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle:

 1. Esitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi osana hyvinvointialueen strategiaa (sotejärjestämislaki 7.2 §).
 2. Esitys osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaksi ja mahdollisista muista hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen sisältyvistä ohjelmista ja suunnitelmista lautakunnan tehtäväalueen mukaisesti.
 3. Esitys hyvinvointialueen hyvinvointikertomukseksi ja -suunnitelmaksi valtuustokausittain (sotejärjestämislaki 7.3 §).
 4. Esitys hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön yhteistyörakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta (hyvinvointialuelaki 14 §) ja seurata, arvioida ja raportoida kohtien 1-4 toteutumista.

Yhdyspintalautakunnan jäsenet

Sanna Laine, puheenjohtaja
Mika Flöjt, varapuheenjohtaja
Anni-Inkeri Törmänen
Elina Hyttinen
Esa Lehto
Sinikka Parttimaa
Mauno Soronen
Jukka Tikanmäki
Matti Matinheikki
Lyly Rajala
Tanja Suomalainen
Kimmo Korkiakoski
Outi Einistö

Lisätiedot

Puheenjohtaja Sanna Laine valt-Sanna.Laine@kempele.fi
Sote-järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto kirsti.ylitalo-katajisto@ouka.fi

Yhdyspintalautakunnan kokous.
Yhdyspintalautakunnan kokous 24.3. Kuva: Sanna Laine