Yhdyspintalautakunta on valmistellut lausunnon järjestämissuunnitelmasta

Yhdyspintalautakunta on valmistellut oman lausuntonsa aluehallituksen lausuntokierrokselle lähettämästä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmasta.

Yhdyspintalautakunta toteaa, että hyvinvointialueen on lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, pykälän 7 mukaan otettava päätöksenteossaan huomioon päätösten arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin.

Jotta uudistuksen tavoitteet voivat toteutua, hyvinvointialueuudistus edellyttää vahvaa yhteistyötä ja keskeytymätöntä vuoropuhelua alueen kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Lautakunnan esiin nostamat järjestämissuunnitelman luonnoksen hyvät puolet

Yhdyspintalautakunta piti esimerkiksi seuraavia asioita hyvänä:

  • luonnoksesta on järjestetty avoimia esittely- ja keskustelutilaisuuksia, kaikki voivat antaa palautetta luonnoksesta hyvinvointialueen verkkosivujen kautta
  • luonnoksen tekstit on muotoiltu asukaslähtöisellä tavalla
  • eri toimijoiden, kuten järjestöjen ja seurakuntien, tarjoama tuki ja kumppanuus on huomioitu erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä ikäihmisten palveluissa.

Lautakunnan esiin nostamat tärkeät huomiot

Yhdyspintalautakunta piti esimerkiksi seuraavia asioita tärkeänä:

  • asukkailta, asiakkailta ja yhdyspintatoimijoilta kerätään, käsitellään ja hyödynnetään palautetta palveluiden kehittämiseksi
  • kaikki voivat osallistua ja antaa palautetta ilman etäyhteyksiä tai sähköistä kyselyä
  • osallisuutta tulee vahvistaa erityisesti niissä väestöryhmissä, jotka ovat haavoittuvassa elämäntilanteessa tai jotka eivät omasta mielestään tule riittävästi huomioiduksi.

Lautakunnan mukaan huomiota vaativat seikat

Yhdyspintalautakunta kiinnitti huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • luonnoksen tavoitteet tulee kirjata niin, että ne on kerrottu joko asukkaan tai hyvinvointialueen työntekijän näkökulmasta
  • luonnoksessa tulisi olla listattuna esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä
  • luonnoksessa tulee näkyä vahvemmin arjen erilaisissa ympäristöissä tapahtuva hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen, perheiden ja vanhemmuuden tukeminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • oppilas- ja opiskelijahuollon sekä oppilaitoksissa tehtävän oppilaan ohjauksen ja tuen työnjaon tarkentaminen hyvinvointialueen ja kuntien välillä.

Henkilöstön riittävyys

Järjestämissuunnitelman toteutumisen kannalta keskeiseksi aiheeksi nousee henkilöstön saatavuus ja riittävyys koko hyvinvointialueella. Lautakunta korosti, että henkilöstön hyvinvoinnin ja osallisuuden tulee näkyä suunnitelmassa vahvasti. Järjestämissuunnitelmassa listattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutukset henkilöstön työhyvinvointiin tulee arvioida.

Eri toimijoiden roolit

Lautakunta nosti esille, että eri toimijoiden sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on tärkeää. Järjestämissuunnitelmasta tulee viestiä eri toimijoille monipuolisesti. Viestinnän lähtökohta on selkeys.

Järjestämissuunnitelman tulee innostaa asukkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä toimintakulttuurin muutokseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asukasviestintään. Yhdyspintalautakunta korostaa, että muutos edellyttää jatkuvaa ja intensiivistä viestintää ja vuoropuhelua.

Lisätietoja

Sanna Laine
yhdyspintalautakunnan puheenjohtaja
p. 040 724 4383
valt-sanna.laine@kempele.fi

Lue lisää yhdyspintalautakunnan toiminnasta: pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/yhdyspintalautakunta/