Vuoden 2022 aikana hyvinvointialueella työskentelevät

Siirtyminen kokoaikaisesti

Mikäli viranhaltijan tai työntekijän on mahdollista siirtyä hyvinvointialueelle kokoaikaisesti jo vuoden 2022 aikana, voidaan sopia ns. ennakollisesta liikkeenluovutuksesta. Tällöin luovuttavan organisaation, hyvinvointialueen ja työntekijän välillä laaditaan kolmikantainen sopimus, jossa siirtyvän henkilön siirtohetkellä luovuttajalla pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat, lomarahavapaat ja lomarahakertymät siirtyvät pidettäväksi tai maksettavaksi hyvinvointialueella. Vuosilomakertymä säilyy liikkeenluovutuksen perusteella katkeamattomana. Mahdolliset liukuvan työajan saldot, viikkolepokorvaukset ja mahdolliset lisä- ja ylityösaldot tulee antaa joko vapaa-aikana tai rahakorvauksena siirtyvälle henkilöstölle luovuttajan toimesta ennen luovutushetkeä.

Ohjeet ennakolliseen liikkeenluovutukseen

 • Kolmikantaiset sopimukset laaditaan keskitetysti HR:ssä. Sovittuasi ennakollisesti liikkeenluovutuksesta luovuttavan organisaatiosi ja tulevan esihenkilösi kanssa, ole yhteydessä henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläiseen juha.jaaskelainen@ppshp.fi.
 • Luovuttavan organisaation on huolehdittava, että ennakollisesti siirtyvän henkilön lomarahoja ei makseta luovuttavasta organisaatiosta. Luovuttava organisaatio täyttää liikkeenluovutuksen yhteydessä Excel-taulukon, joka sisältää olennaiset tiedot lomaoikeuden siirtymisen näkökulmasta.
 • Ennakollisesti siirtyvä henkilö täyttää lisäksi liitteenä olevan henkilötietolomakkeen, joka sisältää olennaiset tiedot virkamääräystä ja palkanmaksua varten.

Valmiiksi täytetyt asiakirjat toimitetaan skannattuna osoitteeseen arja.seppanen@ppshp.fi

Siirtyminen osa-aikaisesti

Osa-aikaisesta työskentelystä sovitaan luovuttavan organisaation ja tulevan esihenkilön kanssa. Jotta siirtyvän henkilön vuosiloma kertyisi täysimääräisesti, tulisi hänen työskennellä vähintään 35 työtuntia/kk luovuttavassa organisaatiossa. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 30 % työaikaa luovuttavassa organisaatiossa. Mikäli tehtävien hoidon näkökulmasta on tarkoituksenmukaista sopia pienemmästä työaikaosuudesta luovuttavaan organisaatioon, korvataan mahdolliset vuosiloma- ja lomarahamenetykset henkilölle erikseen.

Osa-aikaisesti siirtyvä henkilö hakee luovuttavasta organisaatiosta virkavapaata/työlomaa sovittavan prosenttiosuuden mukaisesti. Hyvinvointialue tekee vastaavasti virkamääräyksen/työsopimuksen hyvinvointialueelle tehtävästä työstä. Järjestely tehdään määräaikaisena vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen henkilö siirtyy hyvinvointialueelle osana liikkeenluovutusta.

Osa-aikaisesti siirtyvä henkilö täyttää henkilötietolomakkeen virkamääräyksen laatimista varten. Henkilötietolomake lähetetään osoitteeseen fivaldi.palkat@monetra.fi.

Palkkaus

Hyvinvointialueen tehtäviin siirtyvien henkilöiden palkka on määritelty hyvinvointialueen henkilöstöjaostossa ja ilmoitettu henkilöille valinnan yhteydessä. Hyvinvointialueen palkanmaksusta vastaa Monetra ja palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä tai sitä edeltävä arkipäivä, mikäli ko. päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä.

Osa-aikaisesti siirtyvä henkilö saa palkkaa luovuttavasta organisaatiosta ja hyvinvointialueelta kumpaankin organisaatioon tehtävän työaikaprosentin mukaisesti.

Esimerkki:

Siirtyvän henkilön palkka luovuttavassa organisaatiossa on 4000 € ja hyvinvointialueella 4300 €. Työaika jakautuu 40 % luovuttavaan organisaatioon ja 60 % hyvinvointialueelle. Palkkaa maksetaan seuraavasti:

40 % x 4000 = 1600 €
60 % x 4300 = 2580 €
Yhteensä 4180 €

Aiempi työkokemus ja henkilökohtaiset lisät

Hyvinvointialueen palkkarakenteessa käytetään tehtäväkohtaista palkkaa ja siihen kuuluvaa työkokemuslisää vastuualuepäälliköiden, vastuuyksikköpäälliköiden ja asiantuntijoiden palkkauksessa. Toimialajohtajat ja palvelualuejohtajat ovat kokonaispalkkauksessa eikä heille näin ollen kuulu työkokemuslisää.

Oikeus aiempaan työkokemuslisään

Liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle siirtyneiden henkilöiden työkokemuslisä hyväksytään luovuttavassa organisaatiossa tehdyn päätöksen mukaisesti. Aiempia työtodistuksia ei tarvitse tästä syystä toimittaa. Tieto työkokemuslisästä annetaan henkilötietolomakkeella (täydennetty näiltä osin), johon tulee myös ilmoittaa luovuttavan organisaation palkkayhteyshenkilö. Tieto tarkistetaan. Henkilötietolomake lähetetään osoitteeseen fivaldi.palkat@monetra.fi Käytä lähettämisessä turvapostia.

Vastuuyksikköpäällikkötehtävissä ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät liikkeenluovutuksella siirtyvät henkilöt ovat oikeutettuja aiempaan henkilökohtaiseen lisäänsä. Tieto henkilökohtaisesta lisästä annetaan henkilötietolomakkeella (täydennetty näiltä osin), johon tulee myös ilmoittaa luovuttavan organisaation palkkayhteyshenkilö. Tieto tarkistetaan. Henkilötietolomake lähetetään osoitteeseen fivaldi.palkat@monetra.fi  Käytä lähettämisessä turvapostia.

Liikkeenluovutuksen ulkopuolelta tulevien työkokemuslisä

Liikkeenluovutuksen ulkopuolelta hyvinvointialueelle valitut toimittavat aiemmat alkuperäiset työtodistuksensa omalle esihenkilölleen, joka tarkastaa työtodistukset ja lähettää ne skannattuna osoitteeseen sari.huttu@ouka.fi Esimiehen tulee ilmoittaa viestissään, mistä kokemuksesta hän arvioi olevan olennaista hyötyä kyseisen tehtävän kannalta. Henkilöstöpalvelut tekee tästä vielä oman arvion ja valmistelee tämän jälkeen päätösesityksen toimialue- tai tehtäväaluejohtajalle (hallintosääntö 7. luku 54 §). Päätös työkokemuslisästä lähetetään sen saajalle sekä Monetralle. Tätä toimintatapaa käytetään, kunnes delegointipäätökset on tehty.

Verokortti

Verokortti on toimitettava välittömästi palvelussuhteen alkaessa osoitteeseen fivaldi.palkat@monetra.fi Osa-aikaisesti työskentelevän tulee toimittaa muutosverokortti myös omaan organisaatioonsa, jotta verotus toteutuu oikein.

Palkanmaksupäivät ja palkkalaskelma

Hyvinvointialueen palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä. Henkilökohtainen palkkalaskelma (ansioerittely) toimitetaan verkkopalkkana. Toimittaja on Maventa.

Vuosilomien hakeminen

Kokoaikaisesti hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö hakee vuosilomansa hyvinvointialueella lomakkeella ”Loman hakeminen, ennakollisesti kokoaikaisesti siirtynyt henkilöstö”.

Osa-aikaisesti työskentelevät hakevat vuoden 2022 aikana pidettävät lomansa luovuttavasta organisaatiosta. Samanaikaisesti on haettava palkatonta virkavapaata hyvinvointialueelta. Loman hakuun käytetään lomaketta ”Virkavapaan hakeminen, osa-aikaisesti hyvinvointialueella työskentelevä henkilöstö”.

Vuosiloman ajankohdasta sovitaan esihenkilön kanssa. Em. lomakkeet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen fivaldi.palkat@monetra.fi

Matkakustannusten korvaukset

Hyvinvointialueella vuoden 2022 alueella työskentelevät käyttävät matkakustannusten hakemisessa Expense-järjestelmää. Monetra antaa oikeudet järjestelmään työsopimuksen/virkamääräyksen vastaanottamisen yhteydessä. Kirjautumistiedot tulevat henkilökohtaiseen sähköpostiin.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan KVTES:n liitettä 16.

Virantoimitusmatka ja virkamatka

Virantoimitusmatkalla tarkoitetaan viranhaltijan/työntekijän tavanomaisiin virka- tai työtehtäviin liittyvää matkaa. Esimerkiksi käynnit työtehtävissä hyvinvointialueen eri toimipisteissä ovat virantoimitusmatkoja.

Virkamatka ei kuulu viranhaltijan/työntekijän tavanomaisiin virka- tai työtehtäviin. Virkamatkat kohdistuvat virkapaikan ulkopuolelle. Virkamatkoja ovat esimerkiksi osallistumiset erilaisiin koulutuksiin tai muihin virkapaikan ulkopuolella sijaitseviin neuvotteluihin tai tapahtumiin.  Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita viranhaltijalla/työntekijällä on ollut virkamatkan johdosta.

Työmatka on matka asunnosta toimi-, työ- tai kokoontumispaikkaan ja takaisin. Työnantaja ei korvaa työmatkoja. Asunnon ja työpaikan välisiä kustannuksia voi kuitenkin vähentää verotuksessa.

Pysyväisluonteinen toimipaikka

Työmatkakustannuksia korvattaessa pysyväisluonteisena toimipaikkana pidetään sitä työpistettä, jossa viranhaltija/ työntekijä työskentelee vakituisesti. Ellei tällaista ole, pääasiallinen toimipaikka on se, jossa hän useimmiten työskentelee, noutaa työmääräykset   tai säilyttää työvälineitään. Tällaisena voidaan pitää myös muilla vastaavilla perusteilla määriteltyä yhtä, sovittua työpistettä.

Hyvinvointialueella pysyväisluonteisiksi toimipaikoiksi on määritelty Pudasjärvi, Oulu, Muhos, Raahe ja Ylivieska. Nämä koskevat eri tehtävätasoja seuraavasti:

 • toimialuetaso
  => ensisijainen työn tekemisen paikka Oulu (ei velvoita kulkemaan päivittäin)
 • palvelualue- ja vastuualuetasot (johtajat, päälliköt, asiantuntijat)
  => ensisijainen työn tekemisen paikka määritellään 3 alueen johtamismallilla eli em. tasoilla ensisijainen työn tekemisen paikka sijaitsee ko. alueella

  • Esim. jos vastuualuepäällikön tehtäväalueeksi on merkitty Oulun eteläinen => pysyväisluonteinen toimipaikka on Ylivieska

Korvattavat kulut

Korvaus maksetaan matkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista. Omalla autolla tehtävät matkat korvataan KVTES liitteen 16 mukaisesti:

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2020-2021/liite-16-matkakustannusten-korvaukset/matkustamiskustannusten-korvaus

Päiväraha

Päivärahan maksaminen edellyttää, että virkamatka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle viranhaltijan/työntekijän asunnosta. Matka mitataan yleisesti käytettyä reittiä pitkin sen mukaan, tapahtuuko lähtö ja paluu asunnosta vai virka-/työpaikasta.

Mikäli viranhaltija/työntekijä joutuu virantoimitusmatkallaan poikkeuksellisesti yöpymään virka-/työtehtävien takia muualla kuin asunnossaan, maksetaan päiväraha kuten virkamatkasta.

Vähintään 10 tuntia kestävästä virantoimitusmatkasta toisen kunnan alueelle, vähintään 150 kilometrin päähän pysyväisluonteisesta toimipaikasta ja asunnosta, maksetaan osapäivärahan suuruinen korvaus. Muussa tapauksessa virantoimitusmatkan ajalta ei makseta päivärahaa.

Esimerkkejä

Virantoimitusmatka

Henkilö asuu Iissä ja osallistuu virkatehtäviinsä liittyvään tapaamiseen Raahessa. Aikataulujen vuoksi ei ole mahdollista käyttää julkista liikennettä. Pysyväisluonteiseksi toimipaikaksi on merkitty Oulu. Matka kestää yhteensä 9 tuntia. Etäisyys Iistä Raaheen on n. 110 km ja Iistä Ouluun n. 36 km.

 • Kyseessä on virantoimitusmatka, koska tehtävä liittyy henkilön tavanomaisiin virkatehtäviin.
 • Matka Iistä Ouluun (36 km) on työmatkaa, jota ei korvata työnantajan puolesta. Asunnon ja työpaikan väliset kulut voi vähentää verotuksessa.
 • Matkakustannukset korvataan työnantajan toimesta väliltä Oulu-Raahe-Oulu.
 • Matka Oulusta Raaheen on alle 150 km ja matka on kestänyt alle 10 h. Oikeutta osapäivärahaan ei ole.
 • Matkalaskun voi tehdä ajomatkasta väliltä Oulu-Raahe-Oulu, yhteensä 148 km.
 • Virantoimitusmatka on kokonaisuudessaan työaikaa.
Virkamatka

Henkilö asuu Haapajärvellä ja lähtee Helsinkiin. Matkan tarkoituksena on neuvottelu ministeriössä. Pysyväisluonteinen toimipaikka on Ylivieska. Matka kestää 14 tuntia ja vaatii yöpymisen.

 • Kyseessä on virkamatka, joka suuntautuu virkapaikan ulkopuolelle eikä kuulu tavanomaisiin työtehtäviin.
 • Matka Haapajärveltä Ylivieskaan (60 km) on työmatkaa, jota ei korvata työnantajan puolesta. Asunnon ja työpaikan väliset kulut voi vähentää verotuksessa.
 • Matkakustannukset korvataan työnantajan toimesta välillä Ylivieska-Helsinki-Ylivieska
  • Matka tehdään junalla, jolloin junaliput korvataan.
  • Työnantaja korvaa myös yöpymisestä aiheutuvat kustannukset.
 • Matka kestää yli 12 h, joten henkilöllä on oikeus kokopäivärahaan.
 • Henkilöllä on oikeus junamatkan ja hotellikustannusten korvaukseen sekä kokopäivärahaan. Automatkasta aiheutuneita kustannuksia ei korvata, koska kyseessä on työmatka-ajo.
 • Virkamatkalla työajaksi lasketaan henkilön tavanomainen työaika.

Ohje matkakustannusten ilmoittamiseen

Työajanseuranta

Hyvinvointialueella ei ole toistaiseksi omaa työajanseurannan järjestelmää. Osa-aikaisesti hyvinvointialueella työskentelevä voi käyttää toistaiseksi omassa organisaatiossaan käytössä olevaa järjestelmää. Muussa tapauksessa työajanseuranta tapahtuu omalla kirjanpidolla.

Työterveyshuolto

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyneelle henkilöstölle on järjestetty työterveyshuoltopalvelut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sopimussisällön mukaisesti. Työterveyshuollon palvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle vuonna 2022 on koottu erilliseen asiakirjaan. Palveluiden pääsopimuskumppanina toimii Pihlajalinna.

Lisätietoja: 
Mari Saari-Somero, henkilöstöpäällikkö, HRM
mari.saari-somero@kalajoki.fi