Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluiden tarkoituksena on turvata palveluiden avulla iäkkäiden henkilöiden itsenäistä elämää kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Tavoitteena on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, toimintakyvystään ja terveydestään.

Ikäihmisten palvelut järjestetään yhdessä muiden tulosalueiden palveluiden kanssa. Ikäihmisille ja heidän läheisilleen suunnattuja palveluja tuottavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ohella myös järjestöt, kunnat ja yksityiset palveluntuottajat.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy noin 2500 ikäihmisten palveluissa työskentelevää työntekijää, joista suurimpia ammattiryhmiä ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat.

Ikäihmisten palvelut tuotetaan pääosin lähi- ja aluepalveluina. Osa palveluista toteutetaan etä- ja digipalveluina asiakkaan tarpeen ja tilanteen niin mahdollistaessa.

Ikäihmisille suunnattuja palveluja ovat muun muassa:

  • asiakas- ja palveluohjaus,
  • ikäneuvola,
  • päivätoiminta,
  • erilaiset kotiin annettavat ja asumiseen liittyvät palvelut sekä
  • arkeen liittyvä kuntoutumisen tuki, hoito ja hoiva.

Hoito ja palvelu toteutetaan oikea-aikaisesti voimavaralähtöisellä työotteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee ikääntyneen väestön palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut yhdessä Kuntaliiton kanssa laatusuosituksen, jonka tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille.

Ikäihmisten määrä kasvaa

Ikäihmisten määrän kasvu ja väestörakenteen muutos lisäävät palvelutarpeita olennaisesti tulevina vuosina. Muutoksia nykyisiin palvelurakenteisiin ja toimintamalleihin sekä esimerkiksi sähköisten palveluiden hyödyntämiseen tarvitaan.

Ikääntyneiden osuus muuttuu seuraavan 10 vuoden aikana voimakkaimmin Oulussa, Lakeudella ja Rannikkoseudulla. Väestön ikääntyminen näkyy myös henkilöstön eläköitymisessä. 75 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan Pohjois-Pohjanmaalla vuoteen 2030 mennessä n. 18 600 henkilöä eli n. 52 % nykyisestä.

Ikäihmisten palvelurakenteen osalta alueiden välillä on merkittävää vaihtelua. Laitoshoitoa on suhteessa eniten Oulussa ja Oulunkaarella. Kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneiden osalta vaihtelee Oulun 12,3 %:n ja Oulun eteläisen 24,4 %:n välillä. Niin sanotun välimuotoisen asumisen ratkaisuja ei ole riittävästi tarjolla alueilla. Palvelujen peittävyys yhteensä 75 vuotta täyttäneiden osalta on korkeaa erityisesti Oulun eteläisen alueella. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vaihtelee Oulun eteläisen 88,5 %:n ja Rannikkoseudun 92,1 %:n välillä eli kaikilla alueilla on vielä matkaa hyvinvointialueen tavoitteeseen.

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointivointialueella kehitetään ikäihmisten palvelujen sisältöjä ja uusia toimintatapoja kahden eri hankkeen avulla: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman ja Ikä on POP-hankkeen avulla.