Vammaispalvelut

Tavoitteet

 • Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • Palvelujen monialaisuuden ja toimivuuden varmistaminen
 • Kustannusten nousun hillitseminen

Vammaispalvelut kehittämisohjelmalla tähdätään siihen, että myös vammainen ihminen saa tarvitsemansa yhdenvertaiset peruspalvelut sote-/perhe-/ikäkeskuksessa sekä oikea-aikaiset ja tarpeen mukaiset vammaispalvelut saumattomassa yhteistyössä perus- ja erityistason palvelujen kesken.

Palvelutarpeen selvittäminen aloitetaan seitsemän vuorokauden sisään yhteydenotosta.

Tavoitteena on kehittää yhdessä palvelujen sisältöä niin, että pohjoispohjalainen vammainen ihminen voi elää turvallisen, mielekkään ja kokonaisen elämän vammastaan huolimatta. Tätä edesauttavat oikea-aikaiset, yksilölliset ja helposti saavutettavat perus- ja erityispalvelut, jotka ovat asiakkaita lähellä tai etäyhteyksillä saavutettavissa. Vammaisen ihmisen palvelutarve tunnistetaan ja arvioidaan oikea-aikaisesti, vaikuttavin toimintamallein, moniammatillisesti ja monialaisesti.

 Toimenpiteet

 • Yhdenmukaistetaan palveluprosesseja ja vahvistetaan monialaisen yhteistyön käytänteitä erityisesti paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden osalta.
 • Kiinnitetään huomiota varhaiseen tunnistamiseen ja palveluiden oikea-aikaisuuteen muun muassa osaamista vahvistamalla ja palveluprosesseja avaamalla ja kehittämällä.
 • Tuetaan peruspalveluita sekä sivistyspalveluita vammaispalvelujen konsultatiivisten mallien käyttöönotolla ja varmistetaan vammaispalvelujen saumaton yhteys sote-keskusten ja perhekeskusten peruspalveluissa.
 • Vahvistetaan osaamista ja yhdenmukaisia työkäytänteitä mm. selkeyttämällä työnjakoa ja kirkastamalla vastuutyöntekijän roolia.
 • Varmistetaan vammaispalvelujen yhdenmukainen saatavuus hyvinvointialueella työprosesseja kehittämällä ja osaamista vahvistamalla sekä perus- että erityistason palveluissa.
 • Muut hanketyön aikana muotoutuvat toimenpiteet

Tulokset

Kaikille kuudelle kehittämisohjelmalle (Lapset, nuoret, perheet, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Ikäihmiset, Hoitotakuu, Kuntoutus ja Vammaispalvelut) on Pohjois-Pohjanmaalla määritelty kahdeksan keskeistä tavoitetta hankkeessa tavoiteltaville tuloksille ja vaikutuksille:

 1. Palvelujen saatavuus on parantunut
 2. Kotoa kotiin -palveluketju toimii nykyistä sujuvammin
 3. Erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jalkautuneet sote-keskuksiin
 4. Työnjako, yhteistyö ja osaaminen ovat uudistuneet ja tukevat osaltaan henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä
 5. Digitalisaation tuella on uudistettu ja yhtenäistetty toimintatapoja ja -prosesseja
 6. TKIO-toiminta vahvistaa maakunnan asemaa kehittämisen veturina
 7. Ihmislähtöisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vaikuttavuus on lisääntynyt
 8. Sote-kustannusten kehitys saadaan pysymään hallittuna

Hanke Innokylässä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/pohjois-pohjanmaa-tulevaisuuden-sote-keskus (kehitteillä)

Materiaalit

Pilotit

Ensiarviotiimi pilotti

Alueen valmistelun pohjalta aloitettiin pilotin suunnittelutyö syyskuussa 2022. Ensiarviotiimin pilotointi toteutettiin Oulun erityisryhmien palveluohjauksessa uusien vammaispalveluun tulevien yhteydenottojen/hakemuste/ilmoitusten osalta.

Tavoitteet

 • palvelutarpeen arviointi alkaa viiveettä, oikea-aikaisesti ja palvelutakuu toteutuu: 7vrk/3 kk
 • akuutteihin tilanteisiin vastataan (kiireelliset heti): Ennaltaehkäisy/ennakointi huomioiden
 • suunnitelmalliselle/pitkäjänteiselle sosiaalityölle saadaan ”työskentelyrauha”: Laatu ja vaikuttavuus
 • palvelutarve tunnistetaan palvelujärjestelmässä ja prosessin kulku/ohjautuminen on sujuvaa: yhteistyö/konsultaatio, monialaisuus ja yhteentoimivuus, perus- ja erityispalvelut
 • tarve arvioidaan systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti palvelutarpeen arviointiprosessissa ja huomioidaan eri psyko-/fyysis-/sosiaaliset ulottuvuudet sekä jo olemassa olevat palvelut: Kustannusten nousun hillintä ym.

Toimenpiteet

Pilotin 1. vaihe toteutettiin 22.9.-12.10.2022 ja 2. vaihe 14.-25.11.2022. Toisen vaiheen pilotoinnissa oli mukana hyvinvointialueelta Kempeleen kunnan vammaispalvelut.

Innokylässä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/vp-ensiarviotiimi  (kehitteillä)

Tulokset

Sisältöä päivitetään parhaillaan.