Strategia perustuu lakiin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on laadittu yksi hyvinvointialuestrategia. Sitä täydentävät ohjelmat ja suunnitelmat. Strategian lähtökohtana ovat pohjoispohjalaiset ihmiset ja heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja turvallisuutensa. Strategian tavoitteet ohjaavat toimintaamme ja talouttamme vuoteen 2030. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteet on määritelty vuosille 2023–2025.

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteista. Strategia perustuu arvioon Pohjois-Pohjanmaan tilanteesta, tarvittavista palveluista ja alueella tapahtuvista muutoksista. Strategiatyössä on keskeistä sovittaa yhteen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toiminta, talous, henkilöstövoimavarat ja muun muassa tilat toimivaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Strategiassa huomioimme myös sen, että alueellamme toimii yksi Suomen yliopistosairaaloista.

Hyvinvointialueemme strategiaan sisältyy myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma. Keskeiset suunnitelmat muodostavat selkeän kokonaisuuden, joka ohjaa strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmassa kerromme väestöryhmiä ja palvelukokonaisuuksia koskevat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Aluevaltuusto päättää erikseen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä.

Hyvinvointialuestrategia ja laki

Hyvinvointialueesta ja sen toiminnasta säädetään kolmessa eri laissa

  • laki hyvinvointialueesta
  • laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
  • laki pelastustoimen järjestämisestä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §

”Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustrategiassa on otettava huomioon 22 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet.”

”Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä kustannusvaikuttavuuden.”

Laki hyvinvointialueesta, 41 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmassa tarkennamme väestöryhmiä ja palvelukokonaisuuksia koskevia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Järjestämissuunnitelma sisältää yhteisasiakkuuksiin, asiakasohjaukseen, palveluverkkoon ja monituottajuuteen liittyvät periaatteet. Lisäksi suunnitelma ottaa kantaa muun muassa siihen, miten palvelukriteereiden, harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ja palveluseteleiden arvot määräytyvät.

Laki pelastustoimen järjestämisestä, 6§

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä otamme huomioon kansallisesti merkittävät riskit ja alueella esiintyvät uhkat. Palvelutasopäätöksessä määrittelemme toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Päätöksessä kerrotaan myös valtakunnalliset tavoitteet. Päätökseen sisältyy myös suunnitelma siitä, miten kehitämme palvelutasoa.