Digitaaliset palvelut

Digitaalisia palveluja kehitetään ja käyttöönotetaan kaikissa kehittämisohjelmissa. Hankkeen aikana yhtenäistetään ja uudistetaan alueen toimintatapoja ja prosesseja digitaalisten välineiden avulla. Asukkaiden ja ammattilaisten digitaalisia palveluita otetaan käyttöön ja levitetään alueellisesti yhteisesti sovitulla tavalla.

Hyvinvointialueelle luodaan digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamalli. Hankkeessa kehitetään kokonaisuutta, johon kuuluvat sähköisen neuvonnan ja asioinnin palvelu sekä digitaalisen sote-keskuksen palvelukonsepti. Kansallisia Omaolo ja Terveyskylän -palveluita käyttöönotetaan ja kehitetään alueellisesti.

Tavoitteet

  • Otetaan käyttöön uusia sähköisiä työkaluja palveluihin ohjautumiseen ja jononpurkutoimiin parantamaan palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.
  • Varhaista tunnistamista ja matalan kynnyksen palveluja vahvistetaan kaikkien väestöryhmien osalta sote-palveluissa ja niiden yhdyspinnoilla.
  • Painopiste siirtyy erityistasolta ennaltaehkäisyyn ja peruspalveluihin sekä ympärivuorokautisista palveluista avo- ja kevyemmän tuen palveluihin ja digitaalisiin palveluihin.
  • Digitaalisen sote-keskuksen toimintamallin kehittämisellä ja digitaalisten palveluiden yhtenäistämisellä vakioidaan digitaalisia hoito- ja palveluprosesseja, tuodaan tasalaatuisuutta asukkaan digitaalisiin prosesseihin.

Materiaalia: