Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen

Uudistus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia

Hyvinvointialueet ovat monella mittapuulla Suomen kaikkien aikojen suurin uudistus, joka koskee kansalaisille tärkeitä terveyden ja turvallisuuden palveluita. Tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palvelut laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Uudistuksessa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet korostuvat ja lisääntyvät.

Miten osallistun ja vaikutan hyvinvointialueen valmisteluun ja toimintaan?

Osallisuus on kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista sekä mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa omissa sekä yhteisissä asioissa. Asukkailla, asiakkailla, henkilöstöllä ja kumppanien osallisuudella on tärkeä rooli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa ja jatkossa hyvinvointialueen toiminnassa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kokonaisuus valmistellaan osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmassa.

Osallisuus ja vaikuttaminen hyvinvointialueen toiminnassa

Osallisuus on tärkeää demokratian toteutumisen, asiakaslähtöisten palvelujen sekä yksilön hyvinvoinnin ja yhteisön sosiaalisen pääoman näkökulmista. Hyvinvointialueella tarvitaan edustuksellisia ja suoria osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Edustuksellista vaikuttamista on esimerkiksi äänestäminen hyvinvointialuevaaleissa, asettuminen ehdokkaaksi hyvinvointialuevaaleissa sekä osallistuminen hyvinvointialueelle perustettavien vaikuttamistoimielinten toimintaan.

Suoria osallistumismuotoja voivat puolestaan olla esimerkiksi aloitteiden tekeminen, osallistuminen yhteistyötilaisuuksiin ja asiakasraateihin, osallistuminen palvelujen kehittämiseen sähköisen alustan kautta, kokemusasiantuntijana ja kehittäjäasiakkaana toimiminen, kyselyihin vastaaminen ja palautteen antaminen.

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ihmisten pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluita yhdessä alueen kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa.

Osallisuus ja vaikuttaminen hyvinvointialueen valmisteluun

Asukkaat, henkilöstö ja eri sidosryhmät ovat tärkeitä kumppaneita hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa. Hyvinvointialuestrategiaa valmistellaan laajalla kumppanuudella: asukkaat, asiakkaat, henkilöstö, luottamushenkilöt, viranhaltijat, järjestöt ja yrittäjät voivat osallistua valmisteluun esimerkiksi yhteistyötilaisuuksien, työpajojen ja kyselyjen kautta.

Osallistuminen ja vaikuttaminen hyvinvointialueen valmistelun eri osa-alueisiin toteutuu monin tavoin. Pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään useissa hankkeissa yhdessä alueen kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa. Kehittämistyö tukee myös hyvinvointialueen valmistelua. Työtä tehdään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa ja siihen tiiviisti liittyvässä rakenneuudistushankkeessa. Lue lisää hanke- ja kehittämistyöstä.

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma Osuva

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle laaditaan parhaillaan Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaa. Osuva-ohjelma pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan, jonka  valmistelussa on ollut mukana laaja joukko ihmisiä.

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman valmistelussa hyödynnetään POPsote-hankkeessa tehtyä kehittämistyötä. Ohjelman työstäminen käynnistettiin lokakuussa 2021 yhteisten avointen tilaisuuksien muodossa. Osuvan työstäminen jatkuu syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana yhteistyökierroksella, sidosryhmien työpajoilla sekä muiden osallisuusmenetelmien avulla.

Järjestöjen kautta toteutuva osallisuus

Eri alojen järjestöt ja yhdistykset edistävät hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla osallistumisen, toimimisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Järjestötoiminta lisää sekä siihen osallistuvien että sitä vapaaehtoistyöllään toteuttavien asukkaiden osallisuutta. Järjestötoiminnalla voidaan vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja tarjoamalla toimintaa erityisesti heikoimmassa asemassa oleville asukkaille. Muista järjestöistä poiketen sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat kohderyhmiinsä kuuluvien hyvinvointialueen asukkaiden edustajina sekä edun ja oikeuksien valvojina.

Hyvinvointialueen tulee lain mukaan tehdä asukkaiden osallisuuteen liittyvää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Laissa on myös runsaasti muita velvoitteita hyvinvointialueen järjestöyhteistyölle muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palvelujen yhteensovittamiseen liittyen. Hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä valmistellaankin yhteistyössä paitsi osallisuuden, myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen valmistelun kanssa.

Lisätietoja hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelusta saat Järjestöt ja seurakunnat -sivulta.

Kirjaa kehitysehdotuksia ja osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen innovaatio-, kehitys- ja testaustoimintaan

Pohjois-Pohjanmaalla otettiin lokakuussa 2021 käyttöön alueellista yhteiskehittämistä tukeva toimintamalli. Mallin perustana on hyödynnetty alueellista, kansallista ja kansainvälistä kokemus- ja tutkimustietoa innovaatio-, kehitys- ja testaustoiminnan mahdollistamisesta ja johtamisesta.

Alueellista yhteiskehittämistä tukeva toimintamalli mahdollistaa tarvelähtöistä ja sujuvampaa innovaatio-, kehitys- ja testausyhteistyötä alueen asukkaiden, ammattilaisten, opiskelijoiden, järjestöjen sekä yritys-, opetus- ja tutkimustoimijoiden kesken. Toimintamalliin sisältyvien työkalujen, roolien ja palvelujen kautta tuetaan kaikkien sidosryhmien osallisuutta uusien ratkaisujen kehittämisessä ja testaamisessa. Lisäksi toimintamalli mahdollistaa uusien ratkaisujen ja hyvien käytäntöjen levittämistä alueellisesti.

Alueelliselle sähköiselle yhteiskehittämisalustalle kaikki sidosryhmät voivat esittää hyvinvointialueen toimintaan liittyviä kehitysehdotuksia. Alusta mahdollistaa ehdotusten arvioinnin ja ohjauksen sopiville asiantuntijoille sekä eri sidosryhmien edustajien kutsumisen mukaan kehitysprosesseihin. Alusta toimii myös alueellisena viestintäkanavana koetuista kehitystarpeista sekä hyväksi havaituista ratkaisuista.

Väylät ja ohjeet eri sidosryhmille Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen innovaatio-, kehitys- ja testaustoimintaan osallistumiseen on kuvattu yhteiskehittämissivustolla.

Viestintä

Viestinnällä on tärkeä rooli osallisuuden näkökulmasta. Viestinnässä pyritään avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Viestintä mahdollistaa asukkaiden, henkilöstön ja organisaation tarpeiden ymmärtämisen ja yhteensovittamisen. Mahdollisuutta ei pidä hukata keskittymällä yhdensuuntaiseen tiedottamiseen.​ Monikanavaisella viestinnällä pyritään sujuvaan tiedonvälitykseen ja vuorovaikutukseen.

Ohjenuorana viestinnän toteuttamiselle toimii viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelman kokoaa ja sen päivittämisestä vastaa viestinnän yksikkö, ja suunnitelman hyväksyy aluehallitus.​

Viestintä on osa organisaation johtamista. Viestintä kuuluu kuitenkin kaikille ,ja se on osa jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön perustehtävää. Selkeä, oikein ajoitettu ja kohdennettu viestintä vähentää kyselyjä ja valituksia, lisää asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyttä sekä luo yhteisöllisyyttä.

Viestinnän onnistuminen ja ongelmat vaikuttavat myös työhyvinvointiin, me-henkeen ja jatkuvaan uudistumiseen. Rehellinen ja houkutteleva viestintä vaikuttaa myös alueen maineeseen ja vetovoimaan. Tästä on hyötyä rekrytoinnissa ja henkilöstön pysyvyydessä.

Asukasosallisuus on hyvinvointialueen keskeinen tavoite. Alueen asukkailta ja ammattilaisilta toivotaan avointa asennetta, kriittistä ajattelua, oman ääneen esiin tuomista sekä tarpeiden, palveluiden ja alueiden yhteen sitomista, yhdessä tekemistä.